ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В С. КОНУШ

60
На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповеди №№ А-2012 и А-2013 от 10.11.2020 г.  на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с ЯВНО наддаване за отдаване под наем на обекти частна общинска собственост, находящи се в сграда с кадастрален №38385.211.275.1 по кадастралната карта на с. Конуш, с  административен адрес: с. Конуш, ул. „Капитан Райчо” №2, ет. 2, както следва:
 
 
 
      
 
Обект
 
 
Предназначение
 
площ
 
кв.м.
 
Срок на отдаване под наем
/години/
Начална  тръжна цена
за годишен наем,
и стъпка на наддаване
/в лв./
 
Депозит
/30% от нач. тр. цена/  
 / в лв./
 
Дата и час на провеждане
на търга
 
1
 
Помещение
 с кадастрален  №38385.211.275.1.5
 
Търговия на дребно
 
24.94 кв.м.
 
5 г.
 
748,20 лв.
без ДДС
 
Стъпка
70 лв.
 
 
224,46 лв.
 
25.11.2020 г.
9.00 ч.
 
2
 
Помещения, представляващи част от обект с кадастрален №38385.211.275.1.7
 
Клуб за игра на табла, шах, билярд, моникс и карти
 
25.94 кв.м.
 
5 г.
 
186,72 лв.
без ДДС
 
Стъпка
10 лв.
 
56,02 лв.
 
25.11.2020 г.
9.45 ч.
 
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търг, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като се заплаща и ДДС.
 
Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка –
BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.
 
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VI етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация  се получава от 16.11.2020 г. до 23.11.2020 г., всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа, от отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг се внася в касата на Общината – Информационен център, до 16.30 часа на 23.11.2020 г.
Оглед на обект се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, стая 502  на Община Асеновград.
 
При неявяване на кандидати, повторни търгове  ще се проведат  на същото място и при същите условия на 08.12.2020 г.
Тръжна документация ще се  получава всеки работен ден от 26.11.2020 г. до 04.12.2020 г. Депозитът за участие ще се внася до 16.30 часа на 04.12.2020 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ