Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновград

188
 
На основание  чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.81 от НРПУРОИ и  Решение № 1813 / 27.03.2019 г.  на Общински съвет - Асеновград и Заповеди от  № А- 615 до № А- 625 от 02.04.2019 г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост в кв.21, парцел II – Общински пазар по плана на ПЗ „Север”, гр. Асеновград
 

Дата

 

Час на търга

Наименование на обекта

 

 Площ

 

Предназначение

Начална тръжна цена за годишен наем

/без  ДДС/

Депозит за участие в търга 

 

 

Стъпка на наддаване

 

24.04.2019 г.

 

 

9.00

Павилион № 18

със застроена площ 4,00 кв.м.

Търговия на дребно

 

408,00 лв.

 

100,00 лв.

 

50,00 лв.

 

 

24.04.2019 г.

 

9.30

Павилион № 23

със застроена площ 4,00 кв.м. и навес 6,60 кв.м.

Търговия на дребно

 

804,00 лв.

 

 

200,00 лв.

 

 

50,00 лв.

 

 

24.04.2019 г.

 

10.00

Павилион № 113

със застроена площ 34,00 кв.м. и навес 30,00 кв.м.

Търговия на дребно

 

4 452,00 лв.

 

 

500,00 лв.

 

 

100,00 лв.

 

 

24.04.2019 г.

 

10.30

Павилион № 115

със застроена площ 4,00 кв.м.

Търговия на дребно

 

408,00 лв.

 

100,00 лв.

 

50,00 лв.

 

 

24.04.2019 г.

 

11.00

Терен № 48

със застроена площ 24,67 кв.м.

Търговия на дребно

 

1 480,20 лв.

 

 

300,00 лв.

 

 

100,00 лв.

 

 

24.04.2019 г.

 

11.30

 

Терен № 55

 

със застроена площ 39,10 кв.м. и навес 19,50 кв.м.

Търговия на дребно

 

3 516,00 лв.

 

 

1 000,00 лв.

 

 

200,00 лв.

 

 

24.04.2019 г.

 

12.00

 

Терен № 87

със застроена площ 6,00 кв.м.

Търговия на дребно

 

360,00 лв.

 

100,00 лв.

 

50,00 лв.

 

 

24.04.2019 г.

 

13.00

 

Терен № 5 а

 

с обща площ 8,60 кв.м. + 3 бр. маси

Търговия на дребно

 

816,00 лв.

 

200,00 лв.

 

50,00 лв.

 

 

24.04.2019 г.

 

 

13.30

 

Терен № 11 а

 

с обща площ 11,40 кв.м. + 3 бр. маси

Търговия на дребно

 

884,04 лв.

 

200,00 лв.

 

50,00 лв.

 

 

24.04.2019 г.

 

 

14.00

 

Терен № 12 а

 

с обща площ 5,80 кв.м. + 2 бр. маси

Търговия на дребно

 

548,04 лв.

 

 

100,00 лв.

 

 

50,00 лв.

 

 

24.04.2019 г.

 

 

14.30

 

Терен № 41 а

 

с обща площ 11,70 кв.м. + 3 бр. маси

Търговия на дребно

 

1 002,00 лв.

 

200,00 лв.

 

50,00 лв.

 

Търговете ще се проведат в управлението на дейност „Пазари и тържища”, ул. „Иларион Макариополски” № 40, гр. Асеновград.
 
Срок на договора – 5/пет/ години.
 
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
 
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
 
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой в касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 10.04.2019 г. до дeня предхождащ търговете /23.04.2019 г./.
 
Депозит за участие в търга се внася в касата на Общински пазар, ул.” Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на  деня предхождащ търговете /23.04.2019 г./.
Оглед на обекта се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
 
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на  08.05.2019 г. на същото място и при същите условия.
 
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.       
   
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
 
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “ Пазари и тържища”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ