Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти находящи се в публична общинска собственост, кв. 21, парцел ii – общински пазар по плана на пз ”Север” гр. Асеновград

228
На основание  чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.81 от НРПУРОИ и  Решение № 1692/19.12.2018 г. г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди от  № А- 2247 до № А- 2256/ 31.12.2018 г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАДОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост,кв.21, парцел II – Общински пазар по плана на ПЗ „Север” гр. Асеновград  както следва:

 

Дата на търга

Начален час на търга

Наименование на обекта

Застроена площ

 

Предназначение

Начална тр.цена за годишен наем

/без  ДДС/ и стъпка на наддаване

Депозит за участие в търга

 

 

1.

 

22.01.2019 г.

11.00

Магазин № 6

търг. площ 34,00 кв.м., обслужваща част 8,00 кв.м., склад 28,50 кв.м.

търговия на дребно

4 788,00 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /100 лв./

1 500,00 лв.

 

2.

 

22.01.2019 г.

11.30

Павилион № 18

със застроена площ

4,00 кв.м.

търговия на дребно

408,00 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /50 лв./

100,00 лв.

 

3.

 

22.01.2019 г.

12.00

Павилион № 22

със застроена площ

4,00 кв.м.

търговия на дребно

408,00 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /50 лв./

100,00 лв.

 

4.

 

22.01.2019 г.

13.00

Павилион № 23

със застроена площ

4,00 кв.м. и навес 6,60 кв.м.

търговия на дребно

804,00 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /50 лв./

200,00 лв.

 

5.

 

22.01.2019 г.

13.30

Павилион № 60

със застроена площ 6,00 кв.м. и навес 12,50 кв.м.

търговия на дребно

1 362,00 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /100 лв./

300,00 лв.

 

6.

 

22.01.2019 г.

14.00

Павилион № 61

със застроена площ 6,00 кв.м. и навес 4,50 кв.м.

търговия на дребно

882,00 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /50 лв./

200,00 лв.

 

7.

 

22.01.2019 г.

14.30

Павилион № 113

със застроена площ

34,00 кв.м. и навес 30,00 кв.м.

търговия на дребно

4 452,00 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /100 лв./

500,00 лв.

 

8.

 

22.01.2019 г.

15.00

Павилион № 114

със застроена площ

4,00 кв.м.

търговия на дребно

408,00 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /50 лв./

100,00 лв.

 

9.

 

22.01.2019 г.

15.30

Павилион № 115

със застроена площ

4,00 кв.м.

търговия на дребно

408,00 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /50 лв./

100,00 лв.

 

10.

 

22.01.2019 г.

16.00

Терен № 51

 

с площ 9,77 кв.м.

услуги

351,72 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /20 лв./

50,00 лв.

Търговете ще се проведат в управлението на дейност „Пазари и тържища”, ул. „Иларион Макариополски” № 40,  гр. Асеновград.
Срок на договора – 5/пет/ години.
Месечната наемна цена,която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой на касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 09.01.2019 г. до дeня предхождащ търговете /21.01.2019 г./.
Депозити за участие в търговете се внасят на касата на Общински пазар,ул.” Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на  деня предхождащ търговете /21.01.2019 г./.
Оглед на обектите се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на  05.02.2019 г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.          
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “ Пазари и тържища”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ