Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти находящи се в публична общинска собственост-терени, кв. 21, парцел ii – общински пазар по плана на ПЗ ”Север” гр. Асеновград

254
На основание  чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.81 от НРПУРОИ и  Решение № 1692/19.12.2018 г. г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди от  № А- 2257 до № А- 2269 / 31.12.2018 г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост, кв.21, парцел II – Общински пазар по плана на ПЗ „Север” гр. Асеновград  както следва:

 

Дата на търга

Начален час на търга

Наименование на обекта

 площ

 

Предназначение

Начална тр.цена за годишен наем

/без  ДДС/ и стъпка на наддаване

Депозит за участие в търга

 

 

1.

 

23.01.2019 г.

9.00

Терен № 52

с площ 33,55 кв.м. и навес 18,00 кв.м.

търговия на дребно и обществено хранене

3 093,00 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /200 лв./

1 000,00 лв.

 

2.

 

23.01.2019 г.

9.30

 

Терен № 54

с площ 25,30 кв.м. и навес 14,00 кв.м.

търговия на дребно

2 358,00 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /100 лв./

500,00 лв.

 

3.

 

23.01.2019 г.

10.00

 

Терен № 72+73

с площ 24,00 кв.м. и навес 16,00 кв.м.

 

търговия на дребно

2 400,00 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /100 лв./

500,00 лв.

 

4.

 

23.01.2019 г.

10.30

 

Терен № 83

с площ 6,00 кв.м.

 

търговия на дребно

360,00 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /20 лв./

50,00 лв.

 

5.

 

23.01.2019 г.

11.00

 

Терен № 84

с площ 6,00 кв.м.

 

търговия на дребно

360,00 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /20 лв./

50,00 лв.

 

6.

 

23.01.2019 г.

11.30

 

Терен № 90

с площ 6,00 кв.м.

 

търговия на дребно

360,00 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /20 лв./

50,00 лв.

 

7.

 

23.01.2019 г.

12.00

 

Терен № 101

с площ 6,00 кв.м.

 

търговия на дребно

360,00 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /20 лв./

50,00 лв.

 

8.

 

23.01.2019 г.

13.00

Терен № 102

с площ 6,00 кв.м.

 

търговия на дребно

360,00 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /20 лв./

50,00 лв.

 

9.

 

23.01.2019 г.

13.30

Терен № 43 а

с площ 11,70 кв.м.+3 бр.маси

 

търговия на дребно

1 002,00 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /50 лв./

 

200,00 лв.

 

 

10.

 

23.01.2019 г.

14.00

 

Терен № 24 а

с площ 7,10 кв.м.

+2 бр.маси

 

търговия на дребно

626,04 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /50 лв./

 

100,00 лв.

 

11.

 

23.01.2019 г.

14.30

 

Терен № 5 а

с площ 8,60 кв.м.

+3 бр.маси

 

търговия на дребно

816,00 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /50 лв./

 

200,00 лв.

 

12.

 

23.01.2019 г.

15.00

Т

Терен № 11 а

с площ 11,40 кв.м.+3 бр.маси

 

търговия на дребно

884,04 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /50 лв./

 

200,00 лв.

 

13.

 

23.01.2019 г.

15.30

 

Терен № 12 а

с площ 5,80 кв.м.

+2 бр.маси

 

търговия на дребно

548,04 лв./без ДДС/

стъпка на наддаване /50 лв./

 

100,00 лв.

Търговете ще се проведат в управлението на дейност „Пазари и тържища”, ул. „Иларион Макариополски” № 40, гр. Асеновград.
Срок на договора – 5/пет/ години.
Месечната наемна цена,която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой на касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 09.01.2019 г. до дeня предхождащ търговете /22.01.2019 г./.
Депозити за участие в търговете се внасят на касата на Общински пазар, ул.” Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на  деня предхождащ търговете /22.01.2019 г./.
Оглед на обектите се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на  06.02.2019 г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.          
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “ Пазари и тържища”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ