Публични търгове с явно наддаване, за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост квартал 21, парцел II – общински пазар по плана на ПЗ „Север”, гр. Асеновград.

217
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с явно наддаване за отдаване под наем на обектИ, находящИ се в публична общинска собственост в кв. 21, парцел II – общински пазар по плана пз „север” , гр.Асеновград
 
На основание  чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.81 от НРПУРОИ и Решение № 1817 / 30.08.2023 г. г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди от № А- 2097  до № А- 2107 от 11.09.2023 г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост в кв.21, парцел II – Общински пазар по плана на ПЗ „Север”, гр. Асеновград
дата
 
час на търга
наименование на
обекта
 
застроена площ
 
предназначение
начална тръжна цена за годишен наем
без ДДС
депозит за участие 
 
 
стъпка на наддаване
 
26.09.2023 г.
 
9.00
Терен № 56
42,00 кв.м.
 
Търговия на дребно
2 520,00 лв.
1 000,00 лв.
 
100,00 лв.
 
26.09.2023 г.
 
9.30
Терен № 70+71
 
60,00 кв.м.
 
Търговия на дребно
3 600,00 лв.
1 500,00 лв.
 
150,00 лв.
 
26.09.2023 г.
 
10.00
Терен № 74+75
 
61,50 кв.м.
 
Търговия на дребно
3 696,00 лв.
1 500,00 лв.
 
150,00 лв.
 
26.09.2023 г.
 
10.30
Терен № 76
 
21,00 кв.м.
 
Търговия на дребно
1 260,00 лв.
400,00 лв.
 
100,00 лв.
 
26.09.2023 г.
 
11.00
Терен № 77+78
 
41,50 кв.м.
 
Търговия на дребно
2 490,00 лв.
1 000,00 лв.
 
100,00 лв.
 
26.09.2023 г.
 
11.30
Терен № 88+89
 
25,50 кв.м.
 
Търговия на дребно
1 530,00 лв.
500,00 лв.
 
100,00 лв.
 
26.09.2023 г.
 
13.00
Терен № 92
 
12,50 кв.м.
 
Търговия на дребно
750,00 лв.
200,00 лв.
 
50,00 лв.
 
26.09.2023 г.
 
13.30
Терен № 93+94
 
24,00 кв.м.
 
Търговия на дребно
1 440,00 лв.
500,00 лв.
 
100,00 лв.
 
26.09.2023 г.
 
14.00
 
Терен № 95+96
 
22,50 кв.м.
 
Търговия на дребно
1 350,00 лв.
500,00 лв.
 
100,00 лв.
 
26.09.2023 г.
 
14.30
Терен № 97+98
 
12,00 кв.м.
 
Търговия на дребно
720,00 лв.
200,00 лв.
 
50,00 лв.
 
26.09.2023 г.
15.00
Терен № 99+100
 
12,00 кв.м.
 
Търговия на дребно
720,00 лв.
200,00 лв.
 
50,00 лв.
Търговете ще се проведат в управлението на дейност „Пазари и тържища”, ул. „Иларион Макариополски” № 40, гр. Асеновград.
Срок на договора – 5 /пет/ години.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв. /с ДДС/, платими в брой в касата на Общински пазар, ул. “Ил. Макариополски“ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 15.09.2023 г. до дeня предхождащ търговете /25.09.2023 г./.
Депозит за участие в търговете се внася в касата на Общински пазар, ул. ”Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на деня предхождащ търговете /25.09.2023 г./.
Оглед на обекта се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 10.09.2023 г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.          
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация – тел. 0331/6 26 35 или в управлението на Дейност “Пазари и тържища”, ул. “Ил. Макариополски“ № 40.
 
 

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ