ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПОКРИТ ПАЗАР ЗА ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ „АСЕНИЦА”, КВ. 270, ПАРЦЕЛ VI –ПАЗАР, ПО ПЛАНА ГР.АСЕНОВГРАД

119
На основание  чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.81 от НРПУРОИ и  Решение № 778 / 25.08.2021 г. г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди от № А- 1690  до № А- 1704 от 01.09.2021 г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост покрит пазар за промишлени и селскостопански стоки «Асеница»,кв.270, парцел VI –пазар по плана на гр. Асеновград
 
Дата
Час на търга
Наименование и номер на
обекта
 
 Площ
 
Предназначение
Начална тръжна цена за годишен наем
/без  ДДС/
Депозит за участие в търга 
Стъпка на наддаване
27.09.2021 г.
8.30
Павилион № 15
17,80 кв.м. и прилежаща площ 51,20 кв.м.
Търговия на дребно и обществено хранене
4 887,60 лв.
1 000,00 лв.
200,00 лв.
27.09.2021 г.
9.00
Терен № 16
14,00 кв.м.
Търговия на дребно
840,00 лв.
200,00 лв.
50,00 лв.
27.09.2021 г.
9.30
Терен № 17
14,00 кв.м.
Търговия на дребно
840,00 лв.
200,00 лв.
50,00 лв.
27.09.2021 г.
10.00
Терен № 18
14,00 кв.м.
Търговия на дребно
840,00 лв.
200,00 лв.
50,00 лв.
27.09.2021 г.
10.30
Терен № 19
14,00 кв.м.
Търговия на дребно
840,00 лв.
200,00 лв.
50,00 лв.
27.09.2021 г.
11.00
Павилион № 20
4,80 кв.м.
Търговия на дребно
489,60 лв.
100,00 лв.
30,00 лв.
27.09.2021 г.
11.30
Павилион № 21
27,20 кв.м.
Търговия на дребно
2 774,40 лв.
800,00 лв.
100,00 лв.
27.09.2021 г.
13.00
Павилион № 22
27,00 кв.м.
Търговия на дребно
2 754,00 лв.
800,00 лв.
100,00 лв.
27.09.2021 г.
13.30
Павилион № 23
27,70 кв.м.
Търговия на дребно
2 825,40 лв.
800,00 лв.
100,00 лв.
27.09.2021 г.
14.00
Павилион № 24
25,90 кв.м.
Търговия на дребно
2 641,80 лв.
800,00 лв.
100,00 лв.
27.09.2021 г.
14.30
Павилион № 25
3,60 кв.м.
Търговия на дребно
367,20 лв.
100,00 лв.
30,00 лв.
27.09.2021 г.
15.00
Павилион № 26
3,60 кв.м.
Търговия на дребно
367,20 лв.
100,00 лв.
30,00 лв.
27.09.2021 г.
15.30
Павилион № 27
3,60 кв.м.
Търговия на дребно
367,20 лв.
100,00 лв.
30,00 лв.
27.09.2021 г.
16.00
Павилион № 28
3,60 кв.м.
Търговия на дребно
367,20 лв.
100,00 лв.
30,00 лв.
27.09.2021 г.
16.30
Павилион № 29
3,60 кв.м.
Търговия на дребно
367,20 лв.
100,00 лв.
30,00 лв.
Търговете ще се проведат в управлението на дейност „Пазари и тържища”, ул. „Иларион Макариополски” № 40, гр. Асеновград.
Срок на договора – 5/пет/ години.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой в касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 07.09.2021 г. до дeня предхождащ търга /24.09.2021 г./.
Депозит за участие в търговете се внася в касата на Общински пазар, ул.” Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на  деня предхождащ търговете /24.09.2021 г./.
Оглед на обекта се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 11.10.2021 г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.          
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на Дейност “ Пазари и тържища”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ