ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПОКРИТ ПАЗАР ЗА ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ „АСЕНИЦА”, КВ. 270, ПАРЦЕЛ VI –ПАЗАР, ПО ПЛАНА ГР.АСЕНОВГРАД

143
На основание  чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.81 от НРПУРОИ и  Решение № 778 / 25.08.2021 г. г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди от № А- 1705 до № А- 1719 от 01.09.2021 г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост покрит пазар за промишлени и селскостопански стоки «Асеница»,кв.270, парцел VI –пазар по плана на гр. Асеновград
 
Дата
Час на търга
Наименование и номер на
обекта
 
 Площ
 
Предназначение
Начална тръжна цена за годишен наем
/без  ДДС/
Депозит за участие в търга 
Стъпка на наддаване
28.09.2021 г.
8.30
Павилион № 30
3,60 кв.м.
Търговия на дребно
367,20 лв.
100,00 лв.
30,00 лв.
28.09.2021 г.
9.00
Павилион № 31
3,60 кв.м.
Търговия на дребно
367,20 лв.
100,00 лв.
30,00 лв.
28.09.2021 г.
9.30
Павилион № 32
3,60 кв.м.
Търговия на дребно
367,20 лв.
100,00 лв.
30,00 лв.
28.09.2021 г.
10.00
Терен № 34
105,00 кв.м.
Други услуги
2 268,00 лв.
800,00 лв.
100,00 лв.
28.09.2021 г.
10.30
Терен № 35
110,00 кв.м.
Други услуги
2 376,00 лв.
800,00 лв.
100,00 лв.
28.09.2021 г.
11.00
Павилион № 36
10,80 кв.м.
Склад
362,88 лв.
100,00 лв.
30,00 лв.
28.09.2021 г.
11.30
Терен № 37
10,80 кв.м.
Склад
362,88 лв.
100,00 лв.
30,00 лв.
28.09.2021 г.
13.00
Магазин № 38
26,80 кв.м.
Търговия на дребно
2 894,40 лв.
800,00 лв.
100,00 лв.
28.09.2021 г.
13.30
Магазин № 39
22,00 кв.м.
Търговия на дребно
2 376,00 лв.
800,00 лв.
100,00 лв.
28.09.2021 г.
14.00
Магазин № 40
24,00 кв.м.
Търговия на дребно
2 592,00 лв.
800,00 лв.
100,00 лв.
28.09.2021 г.
14.30
Офис 1 № 41
18,00 кв.м.
Търговия на дребно
1 555,20 лв.
 500,00 лв.
50,00 лв.
28.09.2021 г.
15.00
Офис 2 № 42
14,00 кв.м.
Търговия на дребно
1 209,60 лв.
400,00 лв.
50,00 лв.
28.09.2021 г.
15.30
Офис 3 № 43
13,00 кв.м.
Търговия на дребно
1 123,20 лв.
400,00 лв.
50,00 лв.
28.09.2021 г.
16.00
Офис 4 № 44
12,00 кв.м.
Търговия на дребно
1 036,80 лв.
350,00 лв.
30,00 лв.
28.09.2021 г.
16.30
Офис 5 № 45
10,00 кв.м.
Търговия на дребно
864,00 лв.
300,00 лв.
30,00 лв.
Търговете ще се проведат в управлението на дейност „Пазари и тържища”, ул. „Иларион Макариополски” № 40, гр. Асеновград.
Срок на договора – 5/пет/ години.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой в касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 07.09.2021 г. до дeня предхождащ търга /27.09.2021 г./.
Депозит за участие в търговете се внася в касата на Общински пазар, ул.” Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на  деня предхождащ търговете /27.09.2021 г./.
Оглед на обекта се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 12.10.2021 г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.          
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на Дейност “ Пазари и тържища”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ