ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПОКРИТ ПАЗАР ЗА ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ „АСЕНИЦА”, КВ. 270, ПАРЦЕЛ VI –ПАЗАР, ПО ПЛАНА ГР.АСЕНОВГРАД

123
На основание  чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.81 от НРПУРОИ и Решение № 1003 / 22.12.2021 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди от № А- 65 до № А- 78 от 11.01.2022 г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ
С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост покрит пазар за промишлени и селскостопански стоки «Асеница»,кв.270, парцел VI –пазар по плана на гр. Асеновград
 
Дата
 
Час на търга
Наименование и номер на
обекта
 
 Площ
 
Предназначение
Начална тръжна цена за годишен наем
/без  ДДС/
Депозит за участие в търга 
 
 
Стъпка на наддаване
 
01.02.2022 г.
 
9.00
 
Павилион № 10
 
438,00 кв.м.
 
Търговия на дребно
 
21 024,00 лв.
 
2 500,00 лв.
 
300,00 лв.
 
01.02.2022 г.
 
9.30
 
Терен № 12
 
65,00 кв.м.
Търговия на дребно и обществено хранене
 
3 900,00 лв.
 
1 500,00 лв.
 
150,00 лв.
 
01.02.2022 г.
 
10.00
 
Терен № 13
 
80,00 кв.м.
Търговия на дребно и обществено хранене
 
4 800,00 лв.
 
2 000,00 лв.
 
200,00 лв.
 
01.02.2022 г.
 
10.30
 
Павилион № 15
17,80 кв.м. и прилежаща площ 51,20 кв.м.
Търговия на дребно и обществено хранене
 
4 887,60 лв.
 
1 000,00 лв.
 
200,00 лв.
 
01.02.2022 г.
 
11.00
 
Павилион № 20
 
4,80 кв.м.
 
Търговия на дребно
 
489,60 лв.
 
100,00 лв.
 
30,00 лв.
 
01.02.2022 г.
 
11.30
 
Павилион № 22
 
27,00 кв.м.
 
Търговия на дребно
 
2 754,00 лв.
 
800,00 лв.
 
100,00 лв.
 
01.02.2022 г.
 
13.00
 
Павилион № 23
 
27,70 кв.м.
 
Търговия на дребно
 
2 825,40 лв.
 
800,00 лв.
 
100,00 лв.
 
01.02.2022 г.
 
13.30
 
Павилион № 25
 
3,60 кв.м.
 
Търговия на дребно
 
367,20 лв.
 
100,00 лв.
 
30,00 лв.
 
01.02.2022 г.
 
14.00
 
Павилион № 27
 
3,60 кв.м.
 
Търговия на дребно
 
367,20 лв.
 
100,00 лв.
 
30,00 лв.
 
01.02.2022 г.
 
14.30
 
Павилион № 28
 
3,60 кв.м.
 
Търговия на дребно
 
367,20 лв.
 
100,00 лв.
 
30,00 лв.
 
01.02.2022 г.
 
15.00
 
Павилион № 31
 
3,60 кв.м.
 
Търговия на дребно
 
367,20 лв.
 
100,00 лв.
 
30,00 лв.
 
01.02.2022 г.
 
15.30
 
Павилион № 32
 
3,60 кв.м.
 
Търговия на дребно
 
367,20 лв.
 
100,00 лв.
 
30,00 лв.
 
01.02.2022 г.
 
16.00
 
Офис 2 № 42
 
14,00 кв.м.
 
Офис
 
1 209,60 лв.
 
400,00 лв.
 
50,00 лв.
 
01.02.2022 г.
 
16.30
 
Офис 5 № 45
 
10,00 кв.м.
 
Офис
 
864,00 лв.
 
300,00 лв.
 
30,00 лв.
Търговете ще се проведат в управлението на дейност „Пазари и тържища”, ул. „Иларион Макариополски” № 40, гр. Асеновград.
Срок на договора – 5/пет/ години.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой в касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 14.01.2022 г. до дeня предхождащ търговете /31.01.2022 г./.
Депозит за участие в търговете се внася в касата на Общински пазар,ул.” Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на  деня предхождащ търговете /31.01.2022 г./.
Оглед на обекта се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на  15.02.2022 г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.          
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на Дейност “ Пазари и тържища”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ