ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост в кв. 21, парцел II – Общински пазар по плана на ПЗ „Север”, гр. Асеновград

269
На основание  чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.81 от НРПУРОИ и  Решение № 2004 / 03.07.2019 г. г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди от № А- 1442 до № А- 1455 от 11.07.2019 г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост в кв.21, парцел II – Общински пазар по плана на ПЗ „Север”, гр. Асеновград
 

Дата

 
Час на търга
Наименование
на обекта
 
 Застроена площ
 
Предназначение
Начална тръжна цена за годишен наем
/без  ДДС/
Депозит за участие в търга 
 
 
Стъпка на наддаване
07.08.2019 г.
9.00
Павилион № 10
4,00 кв.м. и навес 5,00 кв.м.
Търговия на дребно
708,00 лв.
200,00 лв.
100,00 лв.
07.08.2019 г.
 
9.30
Павилион № 23
4,00 кв.м. и навес 6,60 кв.м.
Търговия на дребно
804,00 лв.
200,00 лв.
50,00 лв.
07.08.2019 г.
 
10.00
Павилион № 25
5,40 кв.м.
Търговия на дребно
550,80 лв.
100,00 лв.
50,00 лв.
07.08.2019 г.
 
10.30
Павилион № 113
34,00 кв.м. и навес 5,00 кв.м.
Търговия на дребно
4 452,00 лв.
500,00 лв.
100,00 лв.
07.08.2019 г.
 
11.00
Павилион № 115
4,00 кв.м.
Търговия на дребно
408,00 лв.
100,00 лв.
50,00 лв.
07.08.2019 г.
11.30
Терен № 34
85,00 кв.м.
Търговия на дребно и общ. хранене
4 080,00 лв.
1 500,00 лв.
200,00 лв.
07.08.2019 г.
12.00
Терен № 35
30,00 кв.м.
Търговия на дребно и производство
1 800,00 лв.
500,00 лв.
100,00 лв.
07.08.2019 г.
13.00
Терен № 43
23,50 кв.м.
Търговия на дребно и общ. хранене
1 410,00 лв.
400,00 лв.
100,00 лв.
07.08.2019 г.
13.30
Терен № 50
7,00 кв.м.
Търговия на дребно
420,00 лв.
100,00 лв.
50,00 лв.
07.08.2019 г.
14.00
Терен № 79
6,00 кв.м.
Търговия на дребно
360,00 лв.
100,00 лв.
50,00 лв.
07.08.2019 г.
14.30
Терен № 80
6,00 кв.м.
Търговия на дребно
360,00 лв.
100,00 лв.
50,00 лв.
07.08.2019 г.
15.00
Терен № 105
6,00 кв.м.
Търговия на дребно
360,00 лв.
100,00 лв.
50,00 лв.
07.08.2019 г.
15.30
Терен № 106
6,00 кв.м.
Търговия на дребно
360,00 лв.
100,00 лв.
50,00 лв.
07.08.2019 г.
16.00
Терен № 107
6,00 кв.м.
Търговия на дребно
360,00 лв.
100,00 лв.
50,00 лв.

Търговете ще се проведат в управлението на дейност „Пазари и тържища”, ул. „Иларион Макариополски” № 40, гр. Асеновград.

Срок на договора – 5/пет/ години.

Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.

Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.

Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой в касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 17.07.2019 г. до дeня предхождащ търговете /06.08.2019 г./.

Депозит за участие в търга се внася в касата на Общински пазар,ул.” Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на  деня предхождащ търговете /06.08.2019 г./.

Оглед на обекта се извършва на място след закупуване на тръжна документация.

При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 21.08.2019 г. на същото място и при същите условия.

При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.          

За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.

За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “Пазари и тържища”, ул. “Ил. Макариополски“ № 40.

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ