Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост в кв. 21, парцел II – общински пазар по плана пз „север” , гр.Асеновград

132
Публични  търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост в кв. 21, парцел II – общински пазар по плана  пз „север” , гр.Асеновград
 
На основание  чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.81 от НРПУРОИ и  Решение № 2072 / 18.09.2019 г. г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди от № А- 1897 до № А- 1907 от 25.09.2019 г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост в кв.21, парцел II – Общински пазар по плана на ПЗ „Север”, гр. Асеновград
 

Дата

 

Час на търга

Наименование

на обекта

 

 Застроена площ

 

Предназначение

Начална тръжна цена за годишен наем

/без  ДДС/

Депозит за участие в търга 

 

 

Стъпка на наддаване

 

15.10.2019 г.

 

 

9.00

Павилион № 23

4,00 кв.м. и навес 6,60 кв.м.

Търговия на дребно

 

804,00 лв.

 

200,00 лв.

 

100,00 лв.

 

 

15.10.2019 г.

 

9.30

Павилион № 113

34,00 кв.м. и навес 30,00 кв.м.

Търговия на дребно

 

4 452,00 лв.

 

500,00 лв.

 

100,00 лв.

 

 

15.10.2019 г.

 

10.00

Павилион № 115

4,00 кв.м.

Търговия на дребно

 

408,00 лв.

 

100,00 лв.

 

50,00 лв.

 

 

15.10.2019 г.

 

10.30

Терен № 38

5,50 кв.м.

Търговия на дребно

 

330,00 лв.

 

100,00 лв.

 

50,00 лв.

 

 

15.10.2019 г.

 

11.00

Терен № 85+86

12,00 кв.м.

Търговия на дребно

 

720,00 лв.

 

200,00 лв.

 

100,00 лв.

 

15.10.2019 г.

 

11.30

Терен № 110

6,00 кв.м.

Търговия на дребно

360,00 лв.

100,00 лв.

 

50,00 лв.

 

15.10.2019 г.

 

12.00

 

Терен № 4 а

8,20 кв.м. + 2 броя маси

 

Търговия на дребно

692,04 лв.

200,00 лв.

 

100,00 лв.

 

15.10.2019 г.

 

13.00

Терен № 5 а

8,60 кв.м. + 3 броя маси

 

Търговия на дребно

816,00 лв.

200,00 лв.

 

100,00 лв.

 

15.10.2019 г.

 

13.30

Терен № 11 а

11,40 кв.м.+ 3 броя маси

 

Търговия на дребно

884,04 лв.

200,00 лв.

 

100,00 лв.

 

15.10.2019 г.

 

14.00

Терен № 12 а

5,80 кв.м.+2 броя маси

 

Търговия на дребно

548,04 лв.

100,00 лв.

 

50,00 лв.

 

15.10.2019 г.

 

14.30

Терен № 24 а

7,10 кв.м.+2 броя маси

 

Търговия на дребно

1 052,04 лв.

200,00 лв.

 

100,00 лв.

Търговете ще се проведат в управлението на дейност „Пазари и тържища”, ул. „Иларион Макариополски” № 40, гр. Асеновград.

 
Срок на договора – 5/пет/ години.
 
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
 
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
 
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой в касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 02.10.2019 г. до дeня предхождащ търговете /14.10.2019 г./.
 
Депозит за участие в търга се внася в касата на Общински пазар,ул.” Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на  деня предхождащ търговете /14.10.2019 г./.
Оглед на обекта се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
 
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 29.10.2019 г. на същото място и при същите условия.
 
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.  
        
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
 
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “ Пазари и тържища”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ