ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В КВ. 21, ПАРЦЕЛ II – ОБЩИНСКИ ПАЗАР ПО ПЛАНА ПЗ „СЕВЕР” , ГР.АСЕНОВГРАД

113
На основание  чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.81 от НРПУРОИ и Решение № 1002 / 22.12.2021 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди от № А- 56  до № А- 64 от 11.01.2022 г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ
С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост в кв.21, парцел II – Общински пазар по плана на ПЗ „Север”, гр. Асеновград
 
Дата
 
Час на търга
Наименование на обекта
 
 Площ
 
Предназначение
Начална тръжна цена за годишен наем
/без  ДДС/
Депозит за участие в търга 
 
 
стъпка на наддаване
31.01.2022 г.
 
9.00
Магазин № 2
38,50 кв.м.
 
Търговия на дребно
4 158,00 лв.
1 000,00 лв.
 
100,00 лв.
 
31.01.2022 г.
 
9.30
Павилион № 17
4,00 кв.м.
 
Търговия на дребно
408,00 лв.
100,00 лв.
 
50,00 лв.
 
31.01.2022 г.
 
10.00
 
Павилион № 27
7,00 кв.м.
 
Търговия на дребно
714,00 лв.
200,00 лв.
 
50,00 лв.
 
31.01.2022 г.
 
10.30
 
Павилион № 114
4,00 кв.м.
 
Търговия на дребно
408,00 лв.
100,00 лв.
 
50,00 лв.
 
31.01.2022 г.
 
11.00
 
Павилион № 115
4,00 кв.м.
 
Търговия на дребно
408,00 лв.
100,00 лв.
 
50,00 лв.
 
31.01.2022 г.
 
11.30
Терен № 5 а
8,60 кв.м.+3 бр. маси
 
Търговия на дребно
816,00 лв.
200,00 лв.
 
50,00 лв.
 
31.01.2022 г.
 
13.00
 
Терен № 10 а
9,00 кв.м.+3 бр. маси
 
Търговия на дребно
840,00 лв.
200,00 лв.
 
50,00 лв.
 
31.01.2022 г.
 
13.30
 
Терен № 12 а
5,80 кв.м.+2 бр. маси
 
Търговия на дребно
548,04 лв.
100,00 лв.
 
50,00 лв.
 
31.01.2022 г.
 
14.00
Терен № 24 а
7,00 кв.м.+2 бр. маси
 
Търговия на дребно
620,04 лв.
100,00 лв.
 
50,00 лв.
Търговете ще се проведат в управлението на дейност „Пазари и тържища”, ул. „Иларион Макариополски” № 40, гр. Асеновград.
Срок на договора – 5/пет/ години.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой в касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 14.01.2022 г. до дeня предхождащ търговете /28.01.2022 г./.
Депозит за участие в търговете се внася в касата на Общински пазар,ул.” Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на  деня предхождащ търговете /28.01.2022 г./.
Оглед на обекта се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 14.02.2022 г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.          
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на Дейност “ Пазари и тържища”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ