ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост в кв.21, парцел II – Общински пазар по плана на ПЗ „Север”, гр. Асеновград

280
На основание  чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.81 от НРПУРОИ и  Решение № 2004 / 03.07.2019 г. г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди от № А- 1456 до № А- 1461 от 11.07.2019 г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост в кв.21, парцел II – Общински пазар по плана на ПЗ „Север”, гр. Асеновград 
         
Дата
 
Час на търга
Наименование
на обекта
 
 Застроена площ
 
Предназначение
Начална тръжна цена за годишен наем
/без  ДДС/
Депозит за участие в търга 
 
 
Стъпка на наддаване
 
08.08.2019 г.
 
9.00
Терен № 116
60,00 кв.м.
Търговия на дребно
 
2 880,00 лв.
 
500,00 лв.
 
100,00 лв.
 
08.08.2019 г.
9.30
Терен № 117
85,00 кв.м.
Търговия на дребно
 
4 080,00 лв.
 
1 500,00 лв.
 
200,00 лв.
 
08.08.2019 г.
10.00
Терен № 118
45,00 кв.м.
Търговия на дребно
 
2 700,00 лв.
 
1 000,00 лв.
 
200,00 лв.
 
08.08.2019 г.
10.30
Терен № 5 а
8,60 кв.м.+3 бр. маси
Търговия на дребно
 
816,00 лв.
 
200,00 лв.
 
50,00 лв.
 
08.08.2019 г.
11.00
Терен № 11 а
11,40 кв.м.+3 бр. маси
Търговия на дребно
 
884,04 лв.
 
200,00 лв.
 
50,00 лв.
 
08.08.2019 г.
11.30
Терен № 12 а
5,80 кв.м.+2 бр. маси
Търговия на дребно
 
548,04 лв.
 
100,00 лв.
50,00 лв.
Търговете ще се проведат в управлението на дейност „Пазари и тържища”, ул. „Иларион Макариополски” № 40, гр. Асеновград.
 
Срок на договора – 5/пет/ години.
 
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга,
представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
 
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
 
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой в касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 17.07.2019 г. до дeня предхождащ търговете /07.08.2019 г./.
 
Депозит за участие в търга се внася в касата на Общински пазар,ул.” Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на  деня предхождащ търговете /07.08.2019 г./.
 
Оглед на обекта се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
 
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 22.08.2019 г. на същото място и при същите условия.
 
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.    
      
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
 
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “Пазари и тържища”, ул. “Ил. Макариополски“ № 40.

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ