ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ , ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ НАХОДЯЩИ СЕ В ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСВЕНОСТ "ПОКРИТ ПАЗАР ЗА ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ АСЕНИЦА", КВ. 270, ПАРЦЕЛ VI-ПАЗАР, ПО ПЛАНА НА ГР. АСЕНОВГРАД

234
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост покрит пазар за промишлени и селскостопански стоки „Асеница”, кв. 270, парцел VI –пазар, по плана гр. Асеновград
На основание чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.81 от НРПУРОИ и Решение № 101 / 28.02.2024 г. г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди от № А- 440 до № А- 453 от 05.03.2024 г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост покрит пазар за промишлени и селскостопански стоки «Асеница», кв.270, парцел VI –пазар по плана на гр. Асеновград
Дата
Час на търга
Наименование и номер на
обекта
 
 Площ
 
Предназначение
Начална тръжна цена за годишен наем /без ДДС/ + една стъпка на наддаване
Депозит за участие в търга
Стъпка на наддаване
Срок на договора
 
22.03.2024 г.
 
9.00
 
Терен № 11
 
30,75 кв.м.
 
Търговия на дребно
 
1 845,00 лв.
 
500,00 лв.
 
150,00 лв.
 
10 години
 
22.03.2024 г.
 
9.30
 
Терен № 13
 
80,00 кв.м.
 
Търговия на дребно
 
4 800,00 лв.
 
2 000,00 лв.
 
450,00 лв.
 
10 години
 
22.03.2024 г.
 
10.00
 
Офис 2 № 42
 
14,00 кв.м.
 
Офис
 
1 209,60 лв.
 
400,00 лв.
 
100,00 лв.
 
5 години
 
22.03.2024 г.
 
10.30
 
Офис 5 № 45
 
10,00 кв.м.
 
Офис
 
864,00 лв.
 
300,00 лв.
 
80,00 лв.
 
5 години
 
22.03.2024 г.
 
11.00
 
Офис 6 № 46
 
14,00 кв.м.
 
Офис
 
1 209,60 лв.
 
400,00 лв.
 
100,00 лв.
 
5 години
 
22.03.2024 г.
 
11.30
 
Павилион № 20
 
4,80 кв.м.
 
Търговия на дребно
 
489,60 лв.
 
100,00 лв.
 
45,00 лв.
 
5 години
 
22.03.2024 г.
 
13.00
 
Павилион № 22
 
27,00 кв.м.
 
Търговия на дребно
 
2 754,00 лв.
 
800,00 лв.
 
250,00 лв.
 
5 години
 
22.03.2024 г.
 
13.30
 
Павилион № 23
 
27,70 кв.м.
 
Търговия на дребно
 
2 825,40 лв.
 
800,00 лв.
 
250,00 лв.
 
5 години
 
22.03.2024 г.
 
14.00
 
Павилион № 24
 
25,90 кв.м.
 
Търговия на дребно
 
2 640,00 лв.
 
800,00 лв.
 
250,00 лв.
 
5 години
 
22.03.2024 г.
 
14.30
 
Павилион № 25
 
3,60 кв.м.
 
Търговия на дребно
 
367,20 лв.
 
100,00 лв.
 
35,00 лв.
 
5 години
 
22.03.2024 г.
 
15.00
 
Павилион № 27
 
3,60 кв.м.
 
Търговия на дребно
 
367,20 лв.
 
100,00 лв.
 
35,00 лв.
 
5 години
 
22.03.2024 г.
 
15.30
 
Павилион № 28
 
3,60 кв.м.
 
Търговия на дребно
 
367,20 лв.
 
100,00 лв.
 
35,00 лв.
 
5 години
 
22.03.2024 г.
 
16.00
 
Павилион № 29
 
3,60 кв.м.
 
Търговия на дребно
 
367,20 лв.
 
100,00 лв.
 
35,00 лв.
 
5 години
 
22.03.2024 г.
 
16.30
 
Павилион № 30
 
3,60 кв.м.
 
Търговия на дребно
 
367,20 лв.
 
100,00 лв.
 
35,00 лв.
 
5 години
Търговете ще се проведат в управлението на дейност „Пазари и тържища”, ул. „Иларион Макариополски” № 40, гр. Асеновград.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой в касата на Общински пазар, ул. “Ил. Макариополски“ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 15.00 часа от 08.03.2024 г. до /20.03.2024 г./
Депозит за участие в търга се внася в касата на Общински пазар, ул. ”Ил. Макариополски” №40 до 15.00 часа на /20.03.2024 г./
Оглед на обекта се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 05.04.2024 г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.          
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на Дейност “Пазари и тържища”, ул. “Ил. Макариополски“ № 40.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ