Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

706
На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповеди №№ А-902, А-903, А-904  и А-905 от 27.05.2020 г.  на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с ЯВНО наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост, както следва:
 
 
 
      
 
Вид и местонахождение
на обекта
 
 
Предназначение
 
площ
 
кв.м.
Начална  тръжна цена
за годишен наем,
и стъпка на наддаване
в лв.
 
Депозит
/30% от нач. тр. цена/  
  в лв.
 
Дата и час на провеждане
на търга
 
1
 Помещение, представляващо обособена част от сграда с кадастрален идентификатор №00702.507.23.1 по кадастралната карта на гр. Асеновград, построена в УПИ ХI-38, стопанска дейност, кв. 14 по ПУП на гр. Асеновград
 
Склад
 
72.00 кв.м.
 
1555.20лв.
без ДДС
 
Стъпка
100 лв.
 
 
466.56
 
16.06.2020 г.
9.00 ч.
 
2
Сграда с кадастрален идентификатор №51127.201.176.3 по кадастралната карта на с. Нареченски бани, Община Асеновград, пл. „Зареница”
 
Сграда за битови услуги /обществена тоалетна/
 
 
34.00 кв.м
/застоена площ/
 
500.00 лв.
 
Стъпка
50 лв.
 
150.00
 
16.06.2020 г.
10.30 ч.
 
3
Помещение, находящо се на първи етаж в сграда – Кметство, с кадастрален идентификатор №44834.27.199.1 по кадастралната карта на с. Лясково
 
 
Търговия на дребно
 
43.02 кв.м. /търговска площ  -22.67 кв.м., склад и обслужващи площи – 20.35 кв.м./
 
980.00 лв.
 
Стъпка
90 лв.
 
294.00
 
16.06.2020 г.
12.00 ч.
 
4
Помещение №2 от обект/павилионен тип/, поставен върху терен частна общинска собственост, находящ се между ул. „Отон Иванов” и ул. „Георги Ангелов”, гр. Асеновград, попадащ в поземлен имот с кадастрален № 00702.521.186 по кадастралната карта на гр. Асеновград
 
Клуб
 
Обща площ -
80.29 кв.м.
 
 
578.09 лв.
без ДДС
 
Стъпка
50 лв.
 
173.43
 
16.06.2020 г.
14.00 ч.
 
Срок на отдаване под наем – 5 ( пет ) години;
 
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търг, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като се заплаща и ДДС.
 
Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка –
BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
Спечелилият търг за обекта от позиция №2 се задължава като  наемател:
  • Да се снабди с всички необходими документи за работа в обекта, за своя сметка за срок не по-дълъг от 1 (една) година, без да иска прихващане от наема;
  • За целия срок на договора за наем да извършва ремонт и подобрения в обекта за своя сметка и да предаде същите в собственост на наемодателя след прекратяване на договора. За стойността на извършените основни, текущи ремонти и подобрения, да не се иска прихващане от наема.
Спечелилият търг за обекта от позиция №3 се задължава като  наемател:
  • Да се снабди с всички необходими документи за работа в обекта, за своя сметка за срок не по-дълъг от 1 (една) година, без да иска прихващане от наема;
  • Да извърши основен ремонт и подобрения в обекта за своя сметка и да предаде същите в собственост на наемодателя след прекратяване на договора. За стойността на извършените основни, текущи ремонти и подобрения, да не се иска прихващане от наема.
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VI етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация  се получава от 01.06.2020 г. до 12.06.2020 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг се внася в касата на Общината – Информационен център, до 16.30 часа на 12.06.2020 г.
Оглед на обект се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, стая 502  на Община Асеновград.
При неявяване на кандидати, повторни търгове  ще се проведат  на същото място и при същите условия: на 30.06.2020 г. Тръжна документация за повторните търгове ще се  получава всеки работен ден от 17.06.2020 г. до 26.06.2020 г. Депозитът за участие за повторните търгове се внася до 16.30 часа на 26.06.2020 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ