Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост - 2 бр. павилиона и 3 бр. терени, находящи се в гр.Асеновград.

155
На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповеди №№ А-709, А-710, А-711, А-712 и А-713 от 16.04.2021 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с ЯВНО наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост, както следва:
 
      
Вид и местонахождение
на обекта
Предназначение
площ
кв.м.
Срок на отдаване под наем
/години/
Начална  тръжна цена
за годишен наем,
и стъпка на наддаване
/в лв./
 
Депозит
/30% от нач. тр. цена/  
 / в лв./
Дата и час на провеждане
на търга
 
1
Павилион 1, находящ се в УПИ I – Болница, 526.263, кв. 306 по плана на Асеновград, поземлен имот с кадастрален №00702.526.263 по КК на гр. Асеновград
 
Търговия на дребно
 
5.50 кв.м.
 
5 г.
 
400 лв.
без ДДС
 
Стъпка
40 лв.
 
 
120 лв.
 
11.05.2021 г.
8.45 ч.
 
  2
Павилион 2, находящ се в УПИ I – Болница, 526.263, кв. 306 по плана на Асеновград, поземлен имот с кадастрален №00702.526.263 по КК на гр. Асеновград
 
Търговия на дребно
 
5.50 кв.м.
 
5 г.
 
400 лв.
без ДДС
 
Стъпка
40 лв.
 
 
120 лв.
 
11.05.2021 г.
9.30 ч.
3
Терен 6.1, находящ се в улична регулация между кв.307, 308 и 309, по рег. план на гр. Асеновград, /съгласно одобрена от гл. архитект схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол №10 от 22.03.2016 г. на  ЕСУТ/, попадащ в поземлен имот с кадастрален №00702. 526.31  по КК на гр. Асеновград
 
 
Търговия на дребно – хранителни стоки
 
 
 9 кв.м.
 
 
5 г.
 
 
380 лв.
без ДДС
 
Стъпка
30 лв.
 
 
 
   114 лв.
 
 
11.05.2021 г.
10.15 ч.
4
Терен 6.2, находящ се в улична регулация между кв.307, 308 и 309, по рег. план на гр. Асеновград, /съгласно одобрена от гл. архитект схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол №10 от 22.03.2016 г. на  ЕСУТ/, попадащ в поземлен имот с кадастрален №00702. 526.31  по КК на гр. Асеновград
 
 
Търговия на дребно – хранителни стоки
 
 
 9 кв.м.
 
 
5 г.
 
 
380 лв.
без ДДС
 
Стъпка
30 лв.
 
 
 
   114 лв.
 
 
11.05.2021 г.
11.00 ч.
 
5
Терен №2,  находящ се в улична регулация  ул. „Васил Левски”, кв. 2 по рег. план на ПЗ „Север” гр. Асеновград, попадащ в ПИ 00702.510.191 по КК на гр. Асеновград, съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ приета с Протокол №24/07.08.2018 г. на ЕСУТ.
 
Заведение за хранене и развлечение
 
 
42 кв.м.
 
5 г.
 
3 000 лв.
без ДДС
 
Стъпка
300 лв.
 
900 лв.
 
11.05.2021 г.
11.45 ч.
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търг, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като се заплаща и ДДС.
 
За обектите  от позиции №№ 1, 2, 3 и 4: Месечната  наемна цена  се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка –
BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
За обекта от позиция № 5: Месечната  наемна цена  се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка –
BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF.
 
Спечелилият  търг   за обект  от позиции  №№ 3, 4 и 5  се задължава като  наемател:
В срок от 1 /една/ година да се снабди с удостоверение за регистрация на преместваем обект, издадено от главния архитект на Община Асеновград, за своя сметка, без да иска прихващане от наема.
 
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.
 
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VI етаж в сградата на Община Асеновград.
 
Тръжната документация  се получава от 26.04.2021 г. до 10.05.2021 г., всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа, от отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг се внася в касата на Общината – Информационен център, до 16.30 часа на 10.05.2021 г.
Оглед на обект се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, стая 502  на Община Асеновград.
 
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 21.05.2021 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторните търове ще се получава всеки работен ден от 12.05.2021 г. до 20.05.2021 г. Депозит за участие в повторен търг ще се внася до 16.30 часа на 20.05.2021 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ