ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти –общинска собственост в гр. Асеновград

1188
На основание чл. 81  от НРПУРОИ и Заповеди  №№ А-1398/08.07.2019 г.  и А-1441/11.07.2019 г.  на Кмета на Община Асеновград 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти –общинска собственост в  гр. Асеновград, както следва:
 
Вид и местонахождение на обекта
 
Предназначение
Обща площ
кв.м.
Срок на договора за наем
Начална тръжна цена за год. наем без ДДС и стъпка на наддаване
/лв./
Депозит -  30%  от началната  тръжна цена
/лв./
Дата и час на
провеждане
на търга
 
Прекратена тръжна процедура - 1. Помещение – павилионен тип с КИ 00702.518.11.3, поставен върху терен  частна общинска собственост, попадащ в ПИ с КИ  00702.518.11 по КК на гр. Асеновград,  с адрес ул. “Цар Иван Асен II” №29, гр. Асеновград (съгласно одобрена от гл. архитект схема по чл.56 от ЗУТ, приета с Протокол № 16/14.05.2019 г. на ЕСУТ).
 
 
търговия
 на дребно с хранителни стоки
 
430 кв.м. (търговска площ -180 кв.м., обсл. площ -234 кв.м., офис -16 кв.м.)
 
10 (десет) години
 
23 929.80 лв.
 Стъпка на наддаване -
2 000.00 лв.
 
7 178.94 лв.
 
16.08.2019 г.
9.00 часа
2. Терен,  находящ се  на ул. “Цар Иван Асен II”, в улична регулация,  кв. 205 по рег. план на  гр. Асеновград, попадащ в ПИ с КИ  00702.518.108  по КК на гр. Асеновград (съгласно одобрена от гл. архитект схема по чл.56 от ЗУТ, приета с Протокол № 16/14.05.2019 г. на ЕСУТ).
 
 
търговия
 на дребно
 
 9.00 кв.м.
 
5 (пет) години
 
540.00 лв.
 Стъпка на наддаване -
50.00
 
162.00 лв
 
16.08.2019 г.
11.15 часа
 
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща и ДДС.
 
Месечната наемна цена за обектите се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка IBAN –BG50IORT73758404020000, Международен банков код – BIC на “Инвестбанк” АД – IORTBGSF и код за вид плащане 444100, а за обекта от позиция 2   или  в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
       
Спечелилият търг, в качеството си на наемател се задължава   да се снабди с удостоверение за регистрация на преместваем обект,  издадено от гл. архитект на общината, за своя сметка за срок не по–  дълъг от 1  (една) година, без да иска прихващане от наема.
            
Търговете ще се проведат в зала 601, етаж VI, в сградата на Община Асеновград.
 
Тръжната документация се получава от 01.08.2019 г. до 14.08.2019 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от дирекция „УОАТ”, отдел „УОСНИНАР”, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
 
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са  били прекратени по тяхна вина.
 
Цена на тръжната документация  (с ДДС) – 72.00 лв. (седемдесет и два лева).
 
Депозити за участие в търговете - в размер на 30% от началната тръжна цена  се внася в касата на Общината - Информационен център до 16.30 часа на 14.08.2019 г.
 
Оглед на обектите се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”, стая 502 на Община Асеновград.
 
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 30.08.2019 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторен търг се получава всеки работен ден от 19.08.2019 г. до 28.08.2019 г., от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа. Депозитът за участие в повторен търг се внася до 16.30 часа на 28.08.2019 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331 / 20 335
 
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ