Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост в кв. Горни Воден и гр. Асеновград

385
На основание чл. 81  от НРПУРОИ и Заповеди  №№ А-1835/17.09.2019 г.  и  А –1882/20.09.2019 г.  на Кмета на Община Асеновград 
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти –общинска собственост в  кв. Горни Воден  и гр. Асеновград , както следва:
 
Вид и местонахождение на обекта
 
Предназна-чение
Обща площ
кв.м.
Срок на договора за наем
Начална тръжна цена за год. наем без ДДС
и стъпка на наддаване
/лв./
Депозит -
  30%  от началната  тръжна цена
/лв./
Дата и час на
провеждане
на търга
 
1. Помещение -обособена част от недвижим имот  публична общинска собственост,  със самостоятелен вход, находящо се в сграда с КИ 99087.504.213.2, построена  в поземлен имот с КИ 99087.504.213 по КК на кв. Горни Воден
 
 
търговия
 на дребно
 
101.68 кв.м. (търговска площ -87.66 кв.м., обсл. части  -14.02 кв.м.)
 
5 (пет) години
 
2400.00 лв.
 
 Стъпка на наддаване -
200.00 лв.
 
      720.00 лв.
 
21.10.2019 г.
9.00 часа
2. Терен за поставяне на преместваем обект,  находящ се в поземлен имот с кад. №00702.527.183 с начин на трайно ползване – улици по КК на  гр. Асеновград, кв.271 по регулационния план  на гр. Асеновград (съгласно одобрена от гл. архитект схема по чл.56 от ЗУТ, приета с Протокол № 25/06.08.2019 г. на ЕСУТ по т.1 от дневния ред).
 
търговия
 на дребно
 
10.00 кв.м.
 
5 (пет) години
 
540.00 лв.
 Стъпка на наддаване -
50.00
 
162.00 лв
 
21.10.2019 г.
10.30 часа

Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща и ДДС.

Месечната наемна цена за обектите се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка IBAN –BG50IORT73758404020000, Международен банков код – BIC на “Инвестбанк” АД – IORTBGSF и код за вид плащане 444100, а за обекта от позиция 2   или  в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
Спечелилият търга за обекта от позиция №1, в качеството си на наемател се задължава  да се снабди  с всички необходими  документи за преустройство -  въвеждане в експлоатация и работа в обекта, за своя сметка за срок не по-дълъг от 1 (една)  година, без да иска прихващане от наема.
 
Спечелилият търга за обекта от позиция №2,  в качеството си на наемател се задължава   да се снабди с удостоверение за регистрация на преместваем обект,  издадено от гл. архитект на общината, за своя сметка за срок не по–  дълъг от 1  (една) година, без да иска прихващане от наема.   
      
Търговете ще се проведат в зала 603, етаж VI, в сградата на Община Асеновград.
 
Тръжната документация се получава от 07.10.2019 г. до 17.10.2019 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от дирекция „УОАТ”, отдел „УОСНИНАР”, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
 
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са  били прекратени по тяхна вина.
 
Цена на тръжната документация  (с ДДС) – 72.00 лв. (седемдесет и два лева).
 
Депозити за участие в търговете - в размер на 30% от началната тръжна цена  се внася в касата на Общината - Информационен център до 16.30 часа на 17.10.2019 г.
 
Оглед на обектите се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”, стая 502 на Община Асеновград.
 
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 04.11.2019 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторен търг се получава всеки работен ден от 22.10.2019 г. до 31.10.2019 г., от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа. Депозитът за участие в повторен търг се внася до 16.30 часа на 31.10.2019 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331 / 20 335

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ