ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти - общинска собственост в с. Боянци и гр. Асеновград

264

На основание чл. 81  от НРПУРОИ и Заповеди  №№ А-1187, А-1188 и А-1195 от 13.06.2019 г.  на Кмета на Община Асеновград

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти - общинска собственост в с. Боянци и гр. Асеновград, както следва:

 

Вид и местонахождение на обекта
 
Предназначение
Обща площ
кв.м.
Начална тръжна цена за год. наем без ДДС
и стъпка на наддаване
/лв./
Депозит -
  30%  от началната  тръжна цена
/лв./
Дата и час на
провеждане
на търга
 
1. Помещение – обособена част от сграда с кад. № 06029.502.170.5 по КК на с. Боянци, на 1 (един)  етаж,  находяща се в поземлен имот с кад. № 06029.502.170 по КК на с. Боянци, с  адрес: с. Боянци, ул. „Проф. Асен Златаров” №40
 
 услуги –
 бръснаро - фризьорски.
12 .00
216.00
 
 Стъпка на наддаване -
20.00
64.80
09.07.2019 г.
9.00 часа
2. Терен №2,  находящ се  в  улична регулация – ул. „Панайот Волов”, между кв. 269 и кв. 274  по рег. план на  гр. Асеновград, попадащ в ПИ с кад. №00702.525.123.8 по КК на гр. Асеновград, /съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол  № 33/30.10.2018 г. на  ЕСУТ, (т.7 от дневния ред)/
търговия
 на дребно
 29.00
1560.00
 
 Стъпка на наддаване -
150.00
468.00
09.07.2019 г.
9.45 часа
3. Помещения (стая №108 и обсл. части) находящи се на I  етаж в сграда с  кад. № 00702.522.112.1   по КК на Асеновград,  с адрес ул.”Цар Иван Асен ІІ” №38, гр. Асеновград  /старо ГНС/
 
офис
31.42  кв.м. (стая №108 - 24.94 кв.м. и  обсл. части -6.48 кв.м.)
2434.00
 
Стъпка на наддаване -
             240.00
730.20
09.07.2019 г.
11.45 часа

Срок на договорите  за наем  – 5 (пет) години.

Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща и ДДС.

Месечната наемна цена за обектите се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка IBAN –BG50IORT73758404020000, Международен банков код – BIC на “Инвестбанк” АД – IORTBGSF и код за вид плащане 444100, а за обектите от позиции №№1 и 2   -  или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.     

Спечелилият търга за обекта от позиция № 1 в качеството си на наемател се задължава:

  • да  се снабди с всички необходими  документи за преустройство -  въвеждане в експлоатация и работа в обекта, за своя сметка за срок не по-дълъг от 1 (една)  година, без да иска прихващане от наема;
  •  да зазида  прозореца в задната част на помещението, както и  да извърши основен ремонт и подобрения в обекта за своя сметка и да предаде същите в собственост на наемодателя след прекратяване на договора. За стойността на извършените основни, текущи ремонти и подобрения, да не се иска прихващане от наема. 

Спечелилият търга за обекта от позиция № 2, в качеството си на наемател се задължава:

  •   да се снабди с удостоверение за регистрация на преместваем обект,  издадено от гл. архитект на общината, за своя сметка за срок не по–  дълъг от 1  (една) година, без да иска прихващане от наема. 

Право на участие в търга  за  обекта от позиция № 3 имат политически  партии и организации с нестопанска цел.

Търговете ще се проведат в зала 601, етаж VI, в сградата на Община Асеновград.

Тръжната документация се получава от 24.06.2019 г. до 05.07.2019 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от дирекция „УОАТ”, отдел „УОСНИНАР”, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.

Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са  били прекратени по тяхна вина.

Цена на тръжната документация  (с ДДС) – 72.00 лв. (седемдесет и два лева).

Депозити за участие в търговете - в размер на 30% от началната тръжна цена  се внася в касата на Общината - Информационен център до 16.30 часа на 05.07.2019 г.

Оглед на обектите се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”, стая 502 на Община Асеновград.

При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 22.07.2019 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторен търг се получава всеки работен ден от 10.07.2019 г. до 19.07.2019 г., от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа. Депозитът за участие в повторен търг се внася до 16.30 часа на 19.07.2019 г.

За допълнителна информация

тел.: 0331 / 20 335

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ