Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост в с. Боянци и гр. Асеновград

308
На основание чл. 81  от НРПУРОИ и Заповеди  №№ А-2214/14.11.2019 г. и А-2229/18.11.2019 г. на Кмета на Община Асеновград
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти –общинска собственост, както следва:
 
Вид и местонахождение на обекта
 
Предназначение
Площ
кв.м.
Начална тръжна цена за год. наем без ДДС
и стъпка на наддаване
в лв.
Депозит -
  30%  от началната  тръжна цена
в лв.
Дата и час на
провеждане
на търга
 
 1. Помещение – самостоятелен обект на 1-ви етаж в сграда с КИ 06029.502.946.2.2 по КК на с. Боянци,  разположен в  ПИ с идентификатор  №06029.502.946,  за който е отреден УПИ I-читалище, кметство и зеленина, кв.22 по плана на с. Боянци с административен адрес  - с. Боянци, ул. „Проф. Асен Златаров” №36, ет.1
Търговска дейност - аптека
Полезна площ -33.73
(основно помещение –  18.36
обсл. площи – 15.37)
 
781.32
Стъпка на наддаване -70.00
234.40
 
09.12.2019 г.
9.00 часа
2. Сграда с КИ 00702.526.85.9 по КК на гр. Асеновград, на 1 (един)  етаж,  разположена в поземлен имот с КИ 00702.526.85 по КК на гр. Асеновград, адрес- Асеновград, ул.„Асен Карастоянов”
 
ЗХР –
заведение за бързо обслужване
 
32.00
 
1500.00
Стъпка на наддаване -150.00
 
450.00
 
09.12.2019 г.
9.30 часа
 
Срок на договорите за наем – 5 (пет) години.
 
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща и ДДС.
 
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка IBAN –BG50IORT73758404020000, Международен банков код – BIC на “Инвестбанк” АД – IORTBGSF и код за вид плащане 444100 или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
За обектът от позиция № 1  - В търга могат да участват индивидуално всяко местно и чуждестранно физическо и юридическо лице или техните пълномощници, регистрирани като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава членка, като магистър-фармацевт или е сключило трудов договор или договор за управление на аптека с магистър-фармацевт, а в предвидените от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ случаи с помощник-фармацевт.
 
Спечелилият търга за обекта от позиция № 2 в качеството си на наемател се задължава:
  • да  се снабди с всички необходими  документи за преустройство -  въвеждане в експлоатация и работа в обекта, за своя сметка за срок не по-дълъг от 1 (една)  година, без да иска прихващане от наема;
  •  да извърши основен ремонт и подобрения в обекта за своя сметка и да предаде същите в собственост на наемодателя след прекратяване на договора. За стойността на извършените основни, текущи ремонти и подобрения, да не се иска прихващане от наема. 
Търговете ще се проведат в зала 601 на VI ет. в сградата на Община Асеновград.
 
Тръжна документация се получава от 25.11.2019 г. до 05.12.2019 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел “Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане” стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационния център – Община Асеновград.
 
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са  били прекратени по тяхна вина.
 
Цена на тръжната документация  (с ДДС) – 72.00 лв. (седемдесет и два лева).
 
Депозити за участие в търговете - в размер на 30% от началната тръжна цена  се внася в касата на Общината - Информационен център до 16.30 часа на 05.12.2019 г.
 
Оглед на обектите се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”, стая 502 на Община Асеновград, а за обектът от позиция 1 и в км. Боянци.
 
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 20.12.2019 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг да се получава всеки работен ден от 10.12.2019 г. до 18.12.2019 г. Депозитът за участие  в повторен търг да се внася до 16.30 часа на 18.12.2019 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331 / 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ