Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

534
На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповеди №№ А-1024, А-1025, А-1026, А-1027, А-1028, А-1029, А-1030, А-1031, А-1032, А-1033 и А-1034 от 11.06.2020 г.  на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с ЯВНО наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост, както следва:
 
      
Вид и местонахождение
на обекта
Предназначение
 
площ
 
кв.м.
 
Срок на отдаване под наем
/години/
Начална  тръжна цена
за годишен наем,
и стъпка на наддаване
/в лв./
 
Депозит
/30% от нач. тр. цена/  
 / в лв./
 
Дата и час на провеждане
на търга
 
1
 Помещение, находящо се на първи етаж в сграда с КИ 00702.518.141.1, построена в имот с КИ 00702.518.141 по КК на гр. Асеновград,  ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 9А /бивш битов комбинат/,
 
Бръснарски услуги
 
обща площ
31.18 кв.м.
 /зала –
23.80 кв.м.
и обсл. части – 7.38 кв.м./
 
10 г.
 
1649,40лв.
без ДДС
 
Стъпка
100 лв.
 
 
494,82 лв.
 
13.07.2020 г.
9.00 ч.
 
2
Терен № 4, находящ се в улична регулация между кв. 63 и кв. 64, по регулационния план на гр. Асеновград, /съгласно одобрена от гл. архитект схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол № 24 от 07.08.2018 г. на ЕСУТ/, попадащ в поземлен имот с кадастрален № 00702.513.201 по кадастралната карта на гр. Асеновград
 
Търговия на дребно
 
12.60 кв.м
 
 
5 г.
 
3600 лв.
без ДДС
 
Стъпка
300 лв.
 
1080 лв.
 
13.07.2020 г.
9.45 ч.
 
3
Помещение, находящо се в сграда с кадастрален № 72789.501.694.1, с предназначение „Сграда за култура и изкуство”, построена в поземлен имот № 72789.501.694 по кадастралната карта на
 с. Тополово
 
Заведение за хранене и развлечение – кафе аперитив
 
обща площ
258.97 кв.м.
 
5 г.
 
1917,60 лв.
без ДДС
 
Стъпка
100 лв.
 
575,28 лв.
 
13.07.2020 г.
10.30 ч.
 
4
Помещение – павилионен тип, находящ се в улична регулация, между кв. 307, 308 и 309 по регулационния план на гр. Асеновград /съгласно одобрена от гл. архитект схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол № 10 от 22.03.2016 г. на ЕСУТ/, попадащ в поземлен имот с кадастрален № 00702.526.34 по кадастралната карта на гр.Асеновград
 
търговия на дребно с хранителни стоки
 
45,00 кв.м.
 
 
5 г.
 
2130 лв.
без ДДС
 
Стъпка
200 лв.
 
639 лв.
 
13.07.2020 г.
11.15 ч.
 
5
Терен 4.2, находящ се в улична регулация между кв.307, 308 и 309, по регулационния план на гр. Асеновград, /съгласно одобрена от гл. архитект схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол № 10 от 22.03.2016 г. на ЕСУТ/, попадащ в поземлен имот с кадастрален № 00702.526.31 по кадастралната карта на гр. Асеновград
 
търговия на дребно – промишлени стоки
 
9,00 кв.м.
 
 
10 г.
 
380 лв.
без ДДС
 
Стъпка
30 лв.
 
114 лв.
 
13.07.2020 г.
12.00 ч.
 
6
Терен 4.3, находящ се в улична регулация между кв.307, 308 и 309, по регулационния план на гр. Асеновград, /съгласно одобрена от гл. архитект схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол № 10 от 22.03.2016 г. на ЕСУТ/, попадащ в поземлен имот с кадастрален № 00702.526.31 по кадастралната карта на гр. Асеновград
 
търговия на дребно – промишлени стоки
 
9,00 кв.м.
 
 
10 г.
 
380 лв.
без ДДС
 
Стъпка
30 лв.
 
114 лв.
 
13.07.2020 г.
14.00 ч.
 
7
Терен 4.4, находящ се в улична регулация между кв.307, 308 и 309, по регулационния план на гр. Асеновград, /съгласно одобрена от гл. архитект схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол № 10 от 22.03.2016 г. на ЕСУТ/, попадащ в поземлен имот с кадастрален № 00702.526.31 по кадастралната карта на гр. Асеновград
 
търговия на дребно – промишлени стоки
 
9,00 кв.м.
 
 
10 г.
 
380 лв.
без ДДС
 
Стъпка
30 лв.
 
114 лв.
 
13.07.2020 г.
14.45 ч.
 
8
Терен 2, находящ се в улична регулация между кв.307, 308 и 309, по регулационния план на гр. Асеновград, /съгласно одобрена от гл. архитект схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол № 10 от 22.03.2016 г. на ЕСУТ/, попадащ в поземлен имот с кадастрален № 00702.526.31 по кадастралната карта на гр. Асеновград
 
търговия на дребно – промишлени стоки
 
16,00 кв.м.
 
 
10 г.
 
680 лв.
без ДДС
 
Стъпка
60 лв.
 
204 лв.
 
13.07.2020 г.
15.30 ч.
 
9
Помещение, находящо се на първи етаж в административна сграда, построена в УПИ (пар.) І – ОбНС, читалище, мл. клуб, кв. 17 по плана на кв. Горни Воден, Асеновград, КИ № 99087.504.213.2
 
пощенски услуги
 
14,15 кв.м.
 
 
10 г.
 
480 лв.
без ДДС
 
Стъпка
40 лв.
 
144 лв.
 
14.07.2020 г.
9.00 ч.
 
10
Помещения с, находящи се на І етаж в двуетажна сграда, построена в УПИ (пар.) І – кметство, читалище, озеленяване, кв. 17 по плана на с. Козаново, КИ № 37633.100.197.1
 
пощенски услуги
 
обща площ
34 кв.м. (помещения 1-2 с площ 28.75 кв.м. и коридор с площ 5.25 кв.м.)
 
10 г.
 
800 лв.
без ДДС
 
Стъпка
80 лв.
 
240 лв.
 
14.07.2020 г.
9.45 ч.
 
11
Помещение, находящо се на ІІ етаж в административна сграда, построена в УПИ (пар.) VІІІ – общ. дейност, кв. 4 по плана на
с. Долнослав,
КИ № 22839.100.55.1.3
 
пощенски услуги
 
14,40 кв.м.
 
 
10 г.
 
360 лв.
без ДДС
 
Стъпка
30 лв.
 
108 лв.
 
14.07.2020 г.
10.30 ч.
 
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търг, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като се заплаща и ДДС.
 
Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка –
BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
Спечелилите търг за обекти от позиции №№2, 5, 6, 7 и 8 се задължават като  наематели:
 
 -Да се снабдят с удостоверение за регистрация на преместваем обект, издадено от гл. архитект на Община Асеновград, за своя сметка за срок не по-дълъг от 1 /една/ година, без да искат прихващане от наема
 
Спечелилият търг за обекта от позиция №3 се задължава като  наемател:
  • Да се снабди с всички необходими документи за работа в обекта, за своя сметка за срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца, без да иска прихващане от наема;
  • За целия срок на договора при необходимост да извършва основен ремонт и подобрения в обекта за своя сметка и да предаде същите в собственост на наемодателя след прекратяване на договора. За стойността на извършените основни, текущи ремонти и подобрения, да не иска прихващане от наема
В търговете за обектите от позиции  №№9, 10 и 11 могат да участват пощенски оператори, извършващи пощенски услуги по реда на Закона за пощенските услуги въз основа на:
  1. Издадени индивидуални лицензии;
  2. Подадено писмено уведомление за извършване на пощенски услуги по чл. 38, т. 1-3. / пряка пощенска реклама, хибридна поща и куриерските услуги/.
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.
 
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VI етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация  се получава от 29.06.2020 г. до 09.07.2020 г., всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа, от отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг се внася в касата на Общината – Информационен център, до 16.30 часа на 09.07.2020 г.
Оглед на обект се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, стая 502  на Община Асеновград.
 
При неявяване на кандидати, повторни търгове  ще се проведат  на същото място и при същите условия, както следва:
  1. За обектите с позиции от 1 до 8  - на 27.07.2020 г.
Тръжна документация ще се  получава всеки работен ден от 14.07.2020 г. до 23.07.2020 г. Депозитът за участие ще се внася до 16.30 часа на 23.07.2020 г.
  1. За обектите с позиции от 9 до 11  - на 28.07.2020 г.
Тръжна документация ще се  получава всеки работен ден от 15.07.2020 г. до 23.07.2020 г. Депозитът за  участие ще се внася до 16.30 часа на 23.07.2020 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ