ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

455
На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповеди №№ А-1718, А-1719, А-1720, и А-1721 от 25.09.2020 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с ЯВНО наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост, както следва:
 
 
 
      
 
Вид и местонахождение
на обекта
 
 
Предназначение
 
площ
 
кв.м.
 
Срок на отдаване под наем
/години/
Начална  тръжна цена
за годишен наем,
и стъпка на наддаване
/в лв./
 
Депозит
/30% от нач. тр. цена/  
 / в лв./
 
Дата и час на провеждане
на търга
 
1
Селскостопанска сграда,на един етаж, с кадастрален №43298.502.221.1 по кадастралната карта на с. Леново
 
Склад
 
Застроена площ
53 кв.м.
 
5 г.
 
890 лв.
без ДДС
 
Стъпка
80 лв.
 
 
267.00 лв.
 
21.10.2020 г.
9.00 ч.
 
  2
Помещение с кадастрален №51830.501.237.7.1, находящо се в приземието на сграда с кадастрален №51830.501.237.7 по кадастралната карта на с. Новаково, построена в УПИ VII – магазин, ресторант и младежки клуб, кв. 43 по плана на с. Новаково
 
 
Младежки клуб
 
214 кв.м
 
 
5 г.
 
735 лв.
без ДДС
 
Стъпка
70 лв.
 
220.50 лв.
 
21.10.2020 г.
9.45 ч.
 
3
Терен №1, находящ се в поземлен имот №06029.502.535 по кадастралната карта на с. Боянци /УПИ XI – 502.535, кв. 24 по плана на с. Боянци/, съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ, одобрена от гл. архитект на Община Асеновград
 
 
Бръснаро-фризьорски услуги
 
 
 
16 кв.м.
 
10 г.
 
230.40 лв.
без ДДС
 
Стъпка
20 лв.
 
69.12 лв.
 
21.10.2020 г.
10.30 ч.
 
4
Помещение – павилионен тип, находящо се в улична регулация, в кв. 81 по регулационния план на гр. Асеновград, съгласно одобрена от гл. архитект схема по чл. 56 от ЗУТ, попадащо в поземлен имот с кадастрален №00702. 515.32  по кадастралната карта на гр.Асеновград.
 
 
Търговия на дребно
 
23.89 кв.м.
 
 
5 г.
 
2150 лв.
без ДДС
 
Стъпка
200 лв.
 
645 лв.
 
21.10.2020 г.
11.15 ч.
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търг, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като се заплаща и ДДС.
 
Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка –
BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
Спечелилият търга  за обекта от позиция №2 се задължава като  наемател:
  • Да се снабди  с всички необходими  документи за работа в обекта, за своя сметка за срок не по-дълъг от 6(шест) месеца, без да иска прихващане от наема
  • За целия срок на договора при необходимост да извършва основен ремонт и подобрения в обекта за своя сметка и да предаде същите в собственост на наемодателя след прекратяване на договора. За стойността на извършените основни, текущи ремонти и подобрения, да не иска прихващане от наема.
Спечелилият търга  за обекта от позиция №3 се задължава като  наемател:
  • В срок от 1 /една/ година да се снабди с удостоверение за регистрация на преместваем обект, издадено от главния архитект на Община Асеновград, за своя сметка, без да иска прихващане от наема.
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.
 
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VI етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация  се получава от 05.10.2020 г. до 19.10.2020 г., всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа, от отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг се внася в касата на Общината – Информационен център, до 16.30 часа на 19.10.2020 г.
Оглед на обект се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, стая 502  на Община Асеновград.
 
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 03.11.2020 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторните търове ще се получава всеки работен ден от 22.10.2020 г. до 30.10.2020 г. Депозит за участие в повторен търг ще се внася до 16.30 часа на 30.10.2020 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ