ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти общинска собственост

428
На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповеди №№ А-804, А-805,  А-806, А-807,  А-808, А-809, А-810 от 15.04.2022 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с ЯВНО наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост, както следва:
 
Вид и местонахождение
на обекта
Предназначение
площ
кв.м.
Срок на отдаване под наем
/години/
Начална  тръжна цена
за годишен наем,
и стъпка на наддаване
/в лв./
Депозит
/30% от нач. тр. цена/  
 / в лв./
Дата и час на провеждане
на търга
1
Терен, попадащ в имот с кадастрален идентификатор 00702.518.2 по кадастралната карта на гр. Асеновград /за имота е отреден УПИ I – ЖЗ и обществена зеленина, кв. 206 по ПУП на гр. Асеновград /, съгласно одобрена от гл. архитект на общината схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол №27/28.07.2021 г./по т. 1 от дневния ред/ на ЕСУТ, допълнена с протокол №7/23.02.2022 г. /по т. 10 от дневния ред/ на ЕСУТ
 
Заведение за хранене
 
15.40 кв.м.
 
10 г.
 
924 лв.
без ДДС
 
Стъпка
90 лв.
 
 
277.20 лв.
 
12.05.2022 г.
9.00 ч.
2
Сграда с кадастрален идентификатор № 55590.111.191.1 по кадастралната карта на с. Патриарх Евтимово, на един етаж, предназначение: сграда за култура и изкуство, построена в пар. IV-общ. дейност, имот 205, кв. 24 по плана на с. Патриарх Евтимово /АПОС № 498 от 29.05.2000 г./
 
Други хуманитарни дейности /читалищна и културно-просветна дейност/
 
 застроена площ
100 кв. м
 
5 г.
 
100 лв.
без ДДС
 
Стъпка
10 лв.
 
30 лв.
 
12.05.2022 г.
9.45 ч.
3
Самостоятелен обект в сграда, с кадастрален № 06029.502.946.2.2 по кадастралната карта на с. Боянци, /АЧОС №6369/20.01.2017 г./ 
 
Офис
 
застроена площ
35.16 кв. м.
10 г.
 
890.52 лв.
без ДДС
 
Стъпка
80 лв.
267.16 лв.
12.05.2022 г.
10.30  ч.
4
Помещение, находящо се в сграда „Битов комбинат с аптека“, ул. „Родопи“ №49, с. Нареченски бани, кадастрален №51127.201.69.1 по кадастралната карта на с. Нареченски бани.
 
Склад
 
7 кв.м.
10 г.
 
117.60 лв.
без ДДС
 
Стъпка
10 лв.
 
35.28 лв.
 
12.05.2022 г.
14.00  ч.
5
Помещение, находящо се на партерен етаж на бл. 24/129, ул. „Речна“ №8, гр. Асеновград, кадастрален №00702.518.37.1.1 по кадастралната карта на гр. Асеновград
 
Финансови институции
 
обща площ
183.18 кв.м.
 
10 г.
 
15291,72 лв.
без ДДС
 
Стъпка
1000 лв.
4587.52 лв.
 
12.05.2022 г.
14.45  ч.
 
6
Помещение, находящо се в сградата на ул. „Васил Левски“ №7, гр. Асеновград, кадастрален №00702.513.221.2 по кадастралната карта на гр. Асеновград
 
Услуги - фризьорски
 
обща площ 23,66 кв.м. /фризьорски салон – 18.20 кв.м. и обсл. части – 5.46 кв.м./,
10 г.
 
929.28 лв.
без ДДС
 
Стъпка
90 лв.
278.78 лв.
12.05.2022 г.
15.30  ч.
7
Помещение, представляващо обособена част от сграда с кадастрален № 00702.511.372.12 по кадастралната карта на гр. Асеновград, построена в поземлен имот с кадастрален идентификатор 0702.511.372
Склад
10 кв.м.
10 г.
 
264.00 лв.
без ДДС
 
Стъпка
20 лв.
79.20 лв.
 
12.05.2022 г.
16.15  ч.
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търг, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като се заплаща и ДДС.
 
Месечната  наемна цена за обектите от позиции 1, 3, 5 и 6 се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка –
BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF.
Месечната  наемна цена за обектите от позиции 2, 4 и 7 се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка –
BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
Спечелилият търга  за обекта от позиция №1 се задължава като  наемател:
  • В срок от 1 /една/ година да се снабди с удостоверение за регистрация на преместваем обект, издадено от главния архитект на Община Асеновград, за своя сметка, без да иска прихващане от наема.
 
В търга  за обекта от позиция №2 могат да участват народни читалища и читалищни сдружения, вписани в публичния регистър по чл. 10, ал. 1 от Закона за народните читалища. Участниците в търга представят програма /план/ за развитие на дейности в съответствие с чл. 3, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от Закона за народните читалища /разработката да е съобразена със срока на действие на договора/.
 
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.
 
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VI етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация  се получава от 26.04.2022 г. до 11.05.2022 г., всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа, от отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг се внася в касата на Общината – Информационен център, до 16.30 часа на 11.05.2022 г.
Оглед на обект се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, стая 502  на Община Асеновград.
 
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 26.05.2022 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторните търгове ще се получава всеки работен ден от 13.05.2022 г. до 25.05.2022 г. Депозит за участие в повторен търг ще се внася до 16.30 часа на 25.05.2022 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ