ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. АСЕНОВГРАД, с. Нареченски бани и с. Боянци

413
На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповеди №№ А-1479, А-1480 ,А-1481, А-1482, А-1483 от 20.06.2024 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти общинска собственост, както следва:
 
 
 
      
 
Вид и местонахождение
на обекта
 
 
Предназначение
 
 
площ
кв.м.
 
Срок на отдаване под наем
/години/
Начална  тръжна цена
за годишен наем,
и стъпка на наддаване
/в лв./
 
Депозит-  
30% от нач. тръжна цена
/ в лв./
 
 
Дата и час на провеждане
на търга
 
1.
Терен, попадащ   в поземлен имот с КИ 00702.508.231 по КК на гр. Асеновград, /УПИ VIII – общ. обслужване, кв. 3 по рег. план на кв. Запад, гр. Асеновград/, съгласно одобрена от гл. архитект  схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол №34/18.10.2023 г. на ЕСУТ.
 
търговия на дребно
 
103.00
 
 
 
 
10
 
3213.00лв.
без ДДС
 
Стъпка
300 лв.
 
 
963.90 лв.
 
 
12.07.2024 г.
9.45 ч.
2.
Терен, попадащ   в поземлен имот с КИ 00702.529.37 по КК на гр. Асеновград, /УПИ I – жилищно застрояване, кв. 324 по ПУП на гр. Асеновград/, съгласно одобрена от гл. архитект  схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол №2/10.01.2024 г. на ЕСУТ.
 
 
заведение за хранене и развлечение
 
65.10
 
10
 
2071.80 лв.
 
Стъпка
200 лв.
 
621.54 лв.
 
12.07.2024 г.
10.30 ч.
3.
Терен, находящ се  в  улична регулация – ул. „Александър Стамболийски”, кв. 272  по регулационния план на  гр. Асеновград, попадащ в поземлен имот с кадастрален №00702.526.126 по КК на гр. Асеновград, съгласно одобрена от гл. архитект на Община Асеновград схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол №2/29.01.2019 г. на ЕСУТ.
 
 
търговия на дребно
 
6.00
 
5
 
1500.00 лв.
 
Стъпка
100 лв
 
450.00 лв.
 
12.07.2024 г.
11.15 ч.
4.
Помещение /павилионен тип/  и прилежащ терен за поставяне на преместваем обект, находящи се в поземлен имот с кадастрален №51127.201.191 по кадастралната карта на с. Нареченски бани /ул. „Родопи“, кв.35, с. Нареченски бани, в улична регулация, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с решение №1021/10.07.2013 г. на Общински съвет – Асеновград, изменена съгласно протокол №02/10.01.2024 г. на ЕСУТ
 
 
заведение за хранене и развлечение
 
Помещение /павилионен тип/  с площ 18.00 кв.м. и прилежащ терен за поставяне на преместваем обект с площ 56 кв.м,
 
5
 
2 400 лв.
 
Стъпка
200 лв.
 
720 лв.
 
12.07.2024 г.
12.00 ч.
5.
Помещение,  находящо се  на първи етаж в сграда  с кадастрален идентификатор 06029.502.946.1, с предназначение „сграда за култура изкуство (Читалище)”, построена в поземлен имот №06029.502.946 по кадастралната карта на с. Боянци (Акт за публична общинска собственост  №6466/10.07.2017 г.)
 
 
търговия на дребно  - хранителни стоки
 
обща площ 44.00 кв.м. (търговска площ - 32.80 кв.м.  и обсл. площи – 11.20 кв.м.)
 
5
 
2 200 лв.
 
Стъпка
200 лв.
 
660 лв.
 
12.07.2024 г.
14.00 ч.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търг, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея  се заплаща и ДДС.
Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка – BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF.
 
Спечелилият търг  за обект от позиции  №№ 1, 2, 3 и 4 се задължава като наемател:
  • в срок от 1 (една) година да се снабди с удостоверение  за регистрация на преместваем обект, издадено от гл. архитект на Община Асеновград, за своя сметка, без да иска прихващане от наема.
 
Спечелилият търга  за обекта от позициия  №5 се задължава като  наемател:
  • за целия срок на договора за наем при необходимост от основен и текущ ремонт на помещението, да поеме разходите за извършването им, както и разходите за подобрения, за своя сметка, без да иска прихващане от наема. Всички подобрения в обекта  остават собственост на наемодателя след прекратяване на договора.
 
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VI етаж в сградата на Община Асеновград.
 
Тръжната документация се получава от 01.07.2024 г. до 10.07.2024 г. всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на втори етаж в Центъра за административно обслужване на Община Асеновград.
 
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
 
Депозит за участие в търг се внася в касата на втори етаж в Центъра за административно обслужване на Община Асеновград до 16.30 часа на 10.07.2024 г.
 
Оглед на обект се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502  на Община Асеновград.
 
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 29.07.2024 г. на същото място и при същите условия.
Тръжна документация за повторните търгове ще се получава всеки работен ден от 15.07.2024 г. до 25.07.2024 г. Депозитът за участие в повторен търг ще се внася до 16.30 часа на 25.07.2024 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ