ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ: Павилион с площ 20 кв.м., публична ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

233
На основание чл. 81 от НРПУРОИ, в изпълнение на Решение №102/27.02.2020 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповед №А-1770/02.10.2020 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” – ГР. АСЕНОВГРАД
ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на  обект: Павилион с площ 20 кв.м., поставен върху терен – публична общинска собственост, попадащ в поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.525.15 по кадастралната карта на гр. Асеновград - ОУ „Никола Вапцаров”, (пар.I- училище , кв. 311 по плана на гр. Асеновград), ул. „Оборище’’ №110, гр. Асеновград, съгласно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол № 24/07.07.2015 г. на ЕСУТ, при следните условия:
1. Срок на договора – 5/пет/ години;
2. Предназначение – „Продажба на закуски”;
3. Начална тръжна цена за годишен наем 1 200.00  лв. и стъпка на наддаване 100.00 лв.
4. Наемната цена за обекта се актуализира съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 12 на Раздел ІІ от Тарифата за цените за отдаване под наем на имоти общинска собственост в Община Асеновград.
5. Наемателят в 6 /шест/ месечен срок от подписване на договора за наем да се снабди за своя сметка, без да иска прихващане от наема, с всички необходими документи за работа на обекта.
6. При необходимост от ремонт и подобрения в обекта през срока на договора, същите да бъдат извършени от и за сметка на наемателя, като се предадат на наемодателя след прекратяване на договора и останат негова собственост. За стойността на извършените ремонтни работи да не се иска прихващане от наема.
7. Наемателят да предлага в обекта асортимент от храни и напитки отговарящи на изискванията на стандартите за ученическо хранене.
8. Наемателят да обслужва само учениците и персонала на ОУ„Никола Вапцаров” – гр. Асеновград.
9. Разходите за ел.енергия и вода са за сметка на наемателя.
 
Месечната  наемна цена, която наемателят ще заплаща, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем
Месечната наемна цена се заплаща до 10-то число на текущия месец по Банкова сметка на ОУ „Никола Вапцаров” – гр. Асеновград в Инвестбанк АД, клон Пловдив, офис Асеновград - IBAN  BG 60IORT73753104001900 и Международен банков код - BIC IORTBGSF.
 
Търгът ще се проведе на 21.10.2020 г., от 14.00 часа, в конферентна зала на II етаж, в сградата на ОУ „Никола Вапцаров” – ул. „Оборище” №110, гр. Асеновград.
Тръжната документация се получава от 12.10.2020 г. до 20.10.2020 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.00 часа от канцелария, ет. II  на ОУ „Никола Вапцаров”, ул. „Оборище” №110, гр. Асеновград срещу платежен документ - квитанция.
 
Цена на тръжната документация  72 лв. (с  ДДС).
 
Депозит за участие в търга – в размер на 10 % от началната тръжна цена (120.00 лв.) се внася в канцелария, етаж 2, на ОУ „Никола Вапцаров”, ул. „Оборище” №110, гр. Асеновград, до 16.00 часа на 20.10.2020 г.
 
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в канцелария, ет. II  на ОУ „Никола Вапцаров” гр. Асеновград.
 
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са  били прекратени по тяхна вина.
 
При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 30.10.2020 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг се получава от 22.10.2020 г. до 29.10.2020 г. всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.00 часа от канцелария, ет. II  на ОУ „Никола Вапцаров” гр. Асеновград, срещу платежен документ квитанция. Депозитът за участие в повторен търг се внася в канцелария, етаж 2, на ОУ „Никола Вапцаров” гр. Асеновград, до 16.00 часа на 29.10.2020 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331 / 62788
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ