Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти публична общинска собственост

654
На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповеди №№ А-1377 и  А-1378 от 29.07.2020 г.  на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с ЯВНО наддаване за отдаване под наем на обекти публична общинска собственост, както следва:
 
Вид и местонахождение
на обекта
Предназначение
площ
 
кв.м.
Срок на отдаване под наем
/години/
Начална  тръжна цена
за годишен наем,
и стъпка на наддаване
/в лв./
Депозит
/30% от нач. тр. цена/  
 / в лв./
Дата и час на провеждане
на търга
 
1
Помещение, представляващо обособена част от недвижим имот публична общинска собственост, находящо се в сутерена на сграда - читалище с кадастрален № 49309.28.118.1 по кадастралната карта на с. Мулдава /построена в УПИ ІХ – читалище, кв.11 по плана на с. Мулдава/
 
 
Търговия на дребно-хранителни стоки
 
обща площ 78 кв.м. /търговска част – 32.16 кв.м. и обсл. части – 45.84 кв.м./
 
5 г.
 
1 652.00 лв.
без ДДС
 
Стъпка
100.00 лв.
 
 
495.60 лв.
 
14.08.2020 г.
9.00 ч.
 
2
Терен с площ 18.00 кв.м., попадащ в поземлен имот с кадастрален № 72789.503.268 по кадастралната карта на с. Тополово, целият с площ от 2 147 кв.м., за който е отреден УПИ I – озеленяване, кв. 113 по регулационния план на с. Тополово/съгласно одобрена от гл. архитект на Община Асеновград  схема по чл. 56 от ЗУТ/
 
Търговия на дребно
 
18.00 кв.м.
 
5 г.
 
432.00 лв.
без ДДС
 
Стъпка
40.00 лв.
 
129.60 лв.
 
14.08.2020 г.
9.45 ч.
 
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търг, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като се заплаща и ДДС.
 
Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка –
BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
Спечелилият търга  за обекта от позиция №1 се задължава като  наемател:
  • Да се снабди с всички необходими документи за работа в обекта, за своя сметка за срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца, без да иска прихващане от наема.
  • За целия срок на договора при необходимост да извършва основен ремонт и подобрения в обекта за своя сметка и да предаде същите в собственост на наемодателя след прекратяване на договора. За стойността на извършените основни, текущи ремонти и подобрения, да не иска прихващане от наема.
 
Спечелилият търга  за обекта от позиция №2 се задължава като  наемател:
  • В срок от 1 /една/ година да се снабди с удостоверение за регистрация на преместваем обект, издадено от главния архитект на Община Асеновград, за своя сметка, без да иска прихващане от наема.
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.
 
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VI етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация се получава от 03.08.2020 г. до 12.08.2020 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг се внася в касата на Общината – Информационен център, до 16.30 часа на 12.08.2020 г.
Оглед на обект се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, стая 502  на Община Асеновград.
 
При неявяване на кандидати, повторни търгове  ще се проведат  на същото място и при същите условия, на 28.08.2020 г.
Тръжна документация за повторния търг се получава всеки работен ден от 17.08.2020 г. до 26.08.2020 г. Депозитът за участие в повторен търг се внася до 16.30 часа на 26.08.2020 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ