ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА отдаване под наем на терени публична общинска собственост, находящи се в с. Тополово

124
На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповеди №№ А-2225 и  А-2226 от 10.12.2020 г.  на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с ЯВНО наддаване за отдаване под наем на обекти публична общинска собственост, находящи се в улична регулация пред УПИ I – църква, кв. 97 по регулационния план на с. Тополово, съгласно одобрена от гл. архитект на Общината схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол  № 20 от 21.07.2020 г. на ЕСУТ, попадащ в поземлен имот с кадастрален № 72789.502.620 по кадастралната карта на с. Тополово, както следва:
 
 
 
      
 
Вид и местонахождение
на обекта
 
 
Предназначение
 
площ
 
кв.м.
 
Срок на отдаване под наем
/години/
Начална  тръжна цена
за годишен наем,
и стъпка на наддаване
/в лв./
 
Депозит
/30% от нач. тр. цена/  
 / в лв./
 
Дата и час на провеждане
на търга
 
1
 
Терен №1
 
Търговия на дребно
 
9.00 кв.м.
 
5 г.
 
216.00 лв.
без ДДС
 
Стъпка
20.00 лв.
 
 
64.80 лв.
 
22.01.2021 г.
9.00 ч.
 
2
 
Терен №2
 
Продажба на вестници
 
5.50 кв.м.
 
5 г.
 
132.00 лв.
без ДДС
 
Стъпка
10.00 лв.
 
39.60 лв.
 
22.01.2021 г.
9.45 ч.
 
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилият търг, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като се заплаща и ДДС.
 
Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка –
BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BIC на „Инвестбанк” АД – IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
Спечелилите търг  се задължават като  наематели:
В срок от 1 /една/ година да се снабдят с удостоверение за регистрация на преместваем обект, издадено от главния архитект на Община Асеновград, за своя сметка, без да искат прихващане от наема.
 
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.
 
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VI етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация се получава от 11.01.2021 г. до 20.01.2021 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОС, дирекция ИПУТ, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг се внася в касата на Общината – Информационен център, до 16.30 часа на 20.01.2021 г.
Оглед на обект се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, стая 502  на Община Асеновград.
 
При неявяване на кандидати, повторни търгове  ще се проведат  на същото място и при същите условия, на 05.02.2021 г.
Тръжна документация за повторния търг се получава всеки работен ден от 25.01.2021 г. до 03.02.2021 г. Депозитът за участие в повторен търг се внася до 16.30 часа на 03.02.2021 г.
 
За допълнителна информация
тел.: 0331/ 20 335
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ