ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА земеделска земя с КИ 31108.53.4 от Общинския поземлен фонд в землището на с. Златовръх

229
На основание чл. 11, ал.6 и 7 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд и Заповед  № А-1962/29.10.2020 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд в землището на с. Златовръх, както следва:
 
№ по ред
Кадастрален идентификатор
Местност
НТП
Категория
Площ
/дка/
1.
31108.53.4
Герен курия
НИВА
IV
2.804
Търгът ще се проведе на  20.11.2020 г. от 16.00 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата  на Община Асеновград.
 
Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, които :
  1. са регистрирани, като земеделски производители;
  2. управителите или членовете на  управителните органи на кандидата не са  лишени от  правото да  упражняват  търговска  дейност;
  3. не са обявени  и не се намират  в производство за  обявяване в несъстоятелност;
  4. не се  намират в ликвидация;
  5. нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и задължения към държавата, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на  задълженията;
  6. нямат  задължения по  договори за наем на земи от ОПФ и прекратени договори, поради нарушение на договорните клаузи.
Общинска администрация – Асеновград извършва служебна справка за актуално състояние  от Търговския регистър, за обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6. За получаване на някои от документите е необходим минимум 7-дневен срок.
Срок на договора за наем 5 (пет) стопански години.
Стъпка на наддаване 10% от началната тръжна цена за годишен наем.
Годишният наем се заплаща в срок до 30 септември на съответната стопанска година по сметка: BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444200, BIC на "Инвестбанк" АД  IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
Начална тръжна цена  за годишен наем е в размер  84.12 лв. (осемдесет и четири лева и  дванадесет стотинки)
Стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна  цена за годишен наем е в размер на  (8,41 лв.)
Годишният наем се заплаща в срок до 30 септември на съответната стопанска година по сметка: BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444200, BIC на "Инвестбанк" АД  IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
Депозит за участие в търга  е в размер на 10 % от началната тръжна цена за годишен наем – (8,41 лв.) се внася в  кметство с. Златовръх  в срок до 16.30 часа на 13.11.2020 г.
Цена на тръжната документация е 72.00 лв.  (седемдесет и два лева) с  ДДС.
Тръжната документация да се получава от 03.11.2020 г. до 13.11.2020 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от кметство с. Златовръх  срещу платежен документ.
Документи за участие в търг се подават в кметство с. Златовръх  до 16.30 часа на 13.11.2020г.
 
Информация за местоположението на съответния имот може да се получи в Кметство с. Златовръх и на  телефон – 03322/2228.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ