Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд в землището на с. Мулдава

165
На основание чл. 11, ал. 6 и 7 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд  и Заповед  № А-574/ 29.03.2019 г.  на Кмета на Община Асеновград 
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА 
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на  с. Мулдава, както следва:
 
№ по ред
Кадастрален идентификатор
Местност
НТП
Категория
Площ
/дка/
 
Начална
наемна
          цена
 
Депозит
10%
1
49309.6.28
БЪРЧИНАТА
НИВА
VІІ
2,001
40,02
4,00
2
49309.6.29
БЪРЧИНАТА
НИВА
VІІ
3,001
60,02
6,00
3
49309.8.30
БЪРЧИНАТА
НИВА
VІІ
2,201
44,02
4,40
4
49309.10.102
СТАРАТА КОЛИБА
НИВА
VІІ
1,935
38,70
3,87
5
49309.10.205
СТАРАТА КОЛИБА
НИВА
VІІ
1,441
28,82
2,88
6
49309.12.22
СВЕТИ ГЕОРГИ
НИВА
ІХ
2,63
52,60
5,26
7
49309.6.250
БЪРЧИНАТА
НИВА
VІІ
0,384
7,68
0,77
8
49309.6.251
БЪРЧИНАТА
НИВА
VІІ
0,275
5,50
0,55
9
49309.6.2565
БЪРЧИНАТА
НИВА
VІІ
0,907
18,14
1,81
10
49309.8.24
БЪРЧИНАТА
ИЗОСТАВЕНА  ОРНА  ЗЕМЯ
VІІ
13,449
 
268,98
 
26,90
11
49309.8.66
БЪРЧИНАТА
ИЗОСТАВЕНА  ОРНА  ЗЕМЯ
VІІ
12,839
 
256,78
 
25,68
12
49309.8.79
БЪРЧИНАТА
ИЗОСТАВЕНА  ОРНА  ЗЕМЯ
VІІ
0,713
 
14,26
 
1,43
13
49309.8.82
ЯНЕВ ДЪБ
ИЗОСТАВЕНА  ОРНА  ЗЕМЯ
VІІ
0,999
 
19,98
 
2,00
14
49309.8.97
ЯНЕВ ДЪБ
ИЗОСТАВЕНА  ОРНА  ЗЕМЯ
VІІ
0,467
 
9,34
 
0,93
15
49309.8.98
ЯНЕВ ДЪБ
ИЗОСТАВЕНА  ОРНА  ЗЕМЯ
VІІ
0,256
 
5,12
 
0,51
16
49309.8.99
ЯНЕВ ДЪБ
ИЗОСТАВЕНА  ОРНА  ЗЕМЯ
VІІ
1,027
 
20,54
 
2,05
17
49309.9.48
БАТАКА
ИЗОСТАВЕНА  ОРНА  ЗЕМЯ
0,586
 
14,65
 
1,47
18
49309.9.91
БАТАКА
ИЗОСТАВЕНА  ОРНА  ЗЕМЯ
0,594
 
14,85
 
1,49
19
49309.9.99
ЯНЕВ ДЪБ
НИВА
1,101
27,53
2,75
20
49309.10.30
СТАРАТА КОЛИБА
НИВА
VІІ
0,628
12,56
1,26
21
49309.10.56
СТАРАТА КОЛИБА
НИВА
VІІ
0,534
10,68
1,07
22
49309.10.223
СТАРАТА КОЛИБА
НИВА
VІІ
0,781
15,62
1,56
23
49309.10.230
СТАРАТА КОЛИБА
ИЗОСТАВЕНА  ОРНА  ЗЕМЯ
VІІ
8,001
 
160,02
 
1,60
24
49309.10.232
СТАРАТА КОЛИБА
ИЗОСТАВЕНА  ОРНА  ЗЕМЯ
ІХ
7,134
 
142,68
 
14,27
25
49309.11.195
ПАРАКОЛОВО
НИВА
ІХ
2,788
55,76
5,58
26
49309.11.256
ПАРАКОЛОВО
НИВА
ІХ
1,394
27,88
2,79
27
49309.11.260
ПАРАКОЛОВО
НИВА
ІХ
0,911
18,22
1,82
28
49309.11.261
ПАРАКОЛОВО
НИВА
ІХ
0,751
15,02
1,50
29
49309.11.269
ПАРАКОЛОВО
НИВА
ІХ
1,048
20,96
2,10
30
49309.12.11
СВЕТИ ГЕОРГИ
ИЗОСТАВЕНА  ОРНА  ЗЕМЯ
ІХ
0,638
 
12,76
 
1,28
31
49309.12.15
СВЕТИ ГЕОРГИ
ИЗОСТАВЕНА  ОРНА  ЗЕМЯ
ІХ
21,536
 
430,72
 
43,07
32
49309.12.18
СВЕТИ ГЕОРГИ
НИВА
ІХ
2,133
42,66
4,27
33
49309.13.62
ЧЕШМИТЕ
ИЗОСТАВЕНА  ОРНА  ЗЕМЯ
ІХ
3,842
 
76,84
 
7,68
34
49309.14.205
ДРУМА
ИЗОСТАВЕНА  ОРНА  ЗЕМЯ
ІХ
1,856
 
37,12
 
3,71
 
Търгът ще се проведе на  13.05.2019 г. от 9.00 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата  на Община Асеновград.
 
Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, които :
  1. са регистрирани, като земеделски производители;
  2. управителите или членовете на  управителните органи на кандидата не са  лишени от  правото да  упражняват  търговска  дейност;
  3. не са обявени  и не се намират  в производство за  обявяване в несъстоятелност;
  4. не се  намират в ликвидация;
  5. нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и задължения към държавата, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на  задълженията;
  6. нямат  задължения по  договори за наем на земи от ОПФ и прекратени договори, поради нарушение на договорните клаузи.
Общинска администрация – Асеновград извършва служебна справка за актуално състояние  от Търговския регистър, за обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6.  За получаване  на  някои от документите  е необходим минимум 7- дневен срок.
 
Срок на договора за  наем – 5 (пет) години.
 
Стъпка на наддаване – 10% от началната тръжна  цена за годишен наем.
 
Годишният наем се заплаща в срок до 30 септември на съответната стопанска година по сметка: BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444200, BIC на "Инвестбанк" АД  IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
 
Депозит за участие в търг – в размер на 10 % от началната тръжна цена се внася в кметство с. Мулдава в срок до 16.30 часа на 09.05.2019 г.
Цена на тръжната документация –  72.00 лв.  (седемдесет и два лева) с  ДДС.
 
Тръжната документация се получава от 15.04.2019 г. до 25.04.2019 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от кметство с. Мулдава  срещу платежен документ.
 
Документите за участие в търг се подават в кметство с. Мулдава  до 16.30 часа на 09.05.2019 г.
 
При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 30.05.2019 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг се получава всеки работен ден от 14.05.2019 г. до 21.05.2019 г., от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа. Депозитът и документите за участие в повторен търг се внася до 16.30 часа на 28.05.2019 г.
 
Информация за местоположението на съответния имот може да се получи в кметство с. Мулдава и на  телефон – 03346/2223.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ