ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В 26 землища на Община Асеновград

295
На основание чл. 11, ал.6 и 7 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд и Заповед № А -1950/29.10 2020 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землищата на населените места на територията на общината, като списъците на имотите с кадастрални номера на парцелите, площта, местността, НТП и началните тръжни цени са изложени в кметствата на  населените места, както следва:
 
Населено място
Дата на провеждане на търга
Час на провеждане на търга
Телефон на кметствата за повече информация
1
Гр. Асеновград
16.11.2020г.
09,00
033120289
2
с. Златовръх
16.11.2020г.
14,00
033222228
3
с. Горнослав
17.11.2020г.
09,00
033252600
4
с. Патриарх Евтимово
17.11.2020г.
14,00
033262228
5
с. Бор
18.11.2020г.
08,30
0884312075
6
с. Три могили
18.11.2020г.
10,00
03344389
7
с. Добростан
18.11.2020г.
14,00
033285216
8
с. Врата
19.11.2020г.
08,30
0882455130
9
с.Сини връх
19.11.2020г.
10,00
0882455130
10
с. Мостово
19.11.2020г.
14,00
033252321
11
с. Избеглии
20.11.2020г.
09,00
033242225
12
с. Козаново
20.11.2020г.
14,00
033432221
13
с. Конуш
23.11.2020г.
09,00
033412225
14
с. Мулдава
23.11.2020г.
14,00
033462223
15
с. Косово
24.11.2020г.
08,30
033422250
16
с. Лясково
24.11.2020г
10,00
033452222
17
Кв. Горни Воден
24.11.2020г
14,00
033120289
18
с.Новаково
26.11.2020г.
09,00
033442221
19
с.Нови извор
26.11.2020г.
14,00
033402225
20
с. Тополово
27.11.2020г.
09,00
033212244
21
с. Стоево
27.11.2020г.
14,00
033222214
22
с. Орешец
30.11.2020г.
08,30
033202221
23
с. Жълт камък
30.11.2020г.
10,00
033442319
24
с. Узуново
30.11.2020г.
14,00
0885405451
25
с. Червен
02.12.2020
09,00
033252221
26
с. Леново
02.12.2020
14,00
033472221
Търговете ще се проведат на  горепосочените дати и часове в зала 601 на VІ етаж в сградата  на Община Асеновград.
 
Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, които :
  1. са регистрирани, като земеделски производители;
  2. управителите или членовете на  управителните органи на кандидата не са  лишени от  правото да  упражняват  търговска  дейност;
  3. не са обявени  и не се намират  в производство за  обявяване в несъстоятелност;
  4. не се  намират в ликвидация;
  5. нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и задължения към държавата, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на  задълженията;
  6. нямат  задължения по  договори за наем на земи от ОПФ и прекратени договори, поради нарушение на договорните клаузи.
Общинска администрация – Асеновград извършва служебна справка за актуално състояние  от Търговския регистър, за обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6. За получаване на някои от документите  е необходим минимум 7-дневен срок.
Срок на договора за  наем   5 (пет)  стопански години.
Стъпка на наддаване - 10% от началната тръжна  цена за годишен наем.
           
Годишният наем се заплаща в срок до 30 септември на съответната стопанска година по сметка: BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444200, BIC на "Инвестбанк" АД  IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
Депозит за участие в търг  – в размер на 10 % от началната тръжна цена се внася в кметствата по местонахождение на имота в срок до седем дни преди датата на търга  
Цена на тръжната документация е 72.00 лв. (седемдесет и два лева) с  ДДС.
Тръжната документация и платежния документ за заплащането и се получават в кметствата по местонахождение на имота от 03.11.2019 г.  всеки работен ден от 8.00 - 12.00 и от 13.30 - 16.30ч. в срок  до седем дни преди датата на търга.
Заявления за участие в търг се подават в  кметствата по местонахождение на имотите  до седем дни преди датата на търга до 16,30 часа.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ