ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землищата на с. Новаково и с. Избеглии

496
На основание чл. 11, ал.6 и 7 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд,  Заповед  № А-860/07.04.2023 г.  и Заповед  № А-861/07.04.2023 г. на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
 
за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на  с. Новаково и с. Избеглии, както следва:
 
По ред
 
Кадастрален идентификатор
 
Местност
 
НТП
 
Категория
 
Площ
/дка /
 
Начална наемна цена
/лв./
 
Депозит
10 %
/лв./
С. Новаково
1
51830.112.6
Орешака
нива
V
1.082
54.10
5.41
С. Избеглии
2
32341.6.80
Капаклията
нива
IV
8.362
418.10
41.81
Търговете ще се проведат на  03.05.2023 г. в зала 601 на VІ етаж в сградата  на Община Асеновград от 09.30 часа  за имота землището с. Новаково и от 10.15 часа за  имота в землището на с. Избеглии.
 
Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, които :
  1. са регистрирани, като земеделски производители;
  2. управителите или членовете на  управителните органи на кандидата не са  лишени от  правото да  упражняват  търговска  дейност;
  3. не са обявени  и не се намират  в производство за  обявяване в несъстоятелност;
  4. не се  намират в ликвидация;
  5. нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и задължения към държавата, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на  задълженията;
  6. нямат  задължения по  договори за наем на земи от ОПФ и прекратени договори, поради нарушение на договорните клаузи.
Общинска администрация – Асеновград извършва служебна справка за актуално състояние  от Търговския регистър, за обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6.  За получаване на някои от документите  е необходим минимум 7-дневен срок.
 
Срок на договора за  наем5 (пет) години.
Стъпка на наддаване 10% от началната тръжна  цена за годишен наем.
Годишният наем се заплаща в срок до 30 септември на съответната стопанска година по сметка: BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444200, BIC на "Инвестбанк" АД  IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
Депозит за участие в търг  – в размер на 10 % от началната тръжна цена се внася в кметство с.  Новаково и с. Избеглии в срок до 16.30 часа на 21.04.2023г.
Цена на тръжната документация –  72.00 лв.  (седемдесет и два лева) с  ДДС.
Тръжната документация се получава от 13.04.2023 г. до 21.04.2023 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от кметство с. Новаково и с. Избеглии срещу платежен документ.
Документите за участие в търг се подават в кметство с. Новаково и с. Избеглии до 16.30 часа на 21.04.2023 г.
При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 17.05.2023 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг се получава всеки работен ден от 04.05.2023 г. до 10.05.2023 г., от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа. Депозитът и документите за участие в повторен търг се внася до 16.30 часа на 10.05.2023 г.
 
Информация за местоположението на съответния имот може да се получи в кметство с. Новаково на телефон – 03344/2221 и с. Избеглии на телефон – 03324/2225.
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ