ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БОЯНЦИ

59
На основание чл. 11, ал.6 и 7 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд  и Заповед  № А- 2000/06.11.2020 г.  на Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землищата на населените места на територията на общината, като списъците на имотите с кадастрални номера на парцелите, площта, местността, НТП и началните тръжни цени са изложени в кметствата на  населените места, както следва:
 
Населено място
Дата на провеждане на търга
Час на провеждане на търга
Телефон на кметствата за повече информация
1
С. Боянци
03.12.2020г.
09,00
03349/2232
 
Търгът ще се проведе на  горепосочената дата и час в зала 601 на VІ етаж в сградата  на Община Асеновград.
 
Право на участие в търга имат всички физически и юридически лица, които :
  1. са регистрирани, като земеделски производители;
  2. управителите или членовете на  управителните органи на кандидата не са  лишени от  правото да  упражняват  търговска  дейност;
  3. не са обявени  и не се намират  в производство за  обявяване в несъстоятелност;
  4. не се  намират в ликвидация;
  5. нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и задължения към държавата, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на  задълженията;
  6. нямат  задължения по  договори за наем на земи от ОПФ и прекратени договори, поради нарушение на договорните клаузи.
Общинска администрация – Асеновград извършва служебна справка за актуално състояние  от Търговския регистър, за обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6. 
Срок на договора за  наем   5 (пет)  стопански години.
Стъпка на наддаване - 10% от началната тръжна  цена за годишен наем.
Годишният наем се заплаща в срок до 30 септември на съответната стопанска година по сметка: BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444200, BIC на "Инвестбанк" АД  IORTBGSF или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
Депозит за участие в търга  – в размер на 10 % от началната тръжна цена се внася в кметство с. Боянци в срок до 26.11.2020 г
Цена на тръжната документация е 72.00 лв.  (седемдесет и два лева) с  ДДС.
Тръжната документация и платежния документ за заплащането и се получават в кметство с. Боянци  всеки работен ден от 8.00 - 12.00 и от 13.30 - 16.30ч.  в срок от 16.11.2020г. до 26.11.2020 г. включително.
Заявления за участие в търга се подават в  кметство с. Боянци до 16,30 часа на 26.11.2020 г.
 
ЗЕМЛИЩЕ С. БОЯНЦИ
ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
 
№ на имот
Местност
НТП
Категория
Площ в дек.
Годишен наем в лв.
Депозит 10 % в лв.
06029.11.20
Циганска махала
Нива
5.000
125
12.50
06029.11.56
Циганска махала
Нива
3.141
78.53
7.85
06029.11.57
Циганска махала
Нива
3.520
88
8.80
06029.18.78
Света Петка
Нива
V
2.500
62.50
6.25
06029.33.35
Каменна кюприя
Нива
ІV
12.802
384.60
38.46
06029.103.24
Капсида/До село
Нива
V
0.744
18.60
1.86
06029.108.22
Бахчите/Елхите
Нива
V
0.069
1.73
0.17
06029.109.20
Бахчите/Елхите
Нива
V
0.502
12.55
1.26
06029.109.116
Бахчите/Елхите
Нива
V
0.439
10.98
1.10
06029.109.117
Бахчите/Елхите
Нива
V
0.752
18.80
1.88
06029.109.118
Бахчите/Елхите
Нива
V
0.646
16.15
1.62
06029.109.119
Бахчите/Елхите
Нива
V
0.365
9.13
0.91
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ