Публични търгове с явно наддаване за продажба на 10 /десет/ броя поземлени имоти, находящи се в гр. Асеновград, с. Мостово, с. Три могили, с. Добростан, с. Новаково и с. Лясково

699
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ,  в изпълнение на Решения №№  783, 785, 787, 788, 790, 791 и 793  от 25.08.2021 г. на Общински съвет - Асеновград и  Заповеди на Кмета на Общината с №  №  А-1903, А- 1904, А-1905,  А-1906, А-1907, А-1908, А-1909, А-1910, А-1911 и А- 1912 от 27.09.2021г., Община Асеновград
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  в гр. Асеновград, с. Мостово, с. Три могили, с. Добростан, с. Новаково и с. Лясково
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
25.10.2021 г.
8.30 ч.
ПИ с КИ № 00702.507.95  по КК на гр. Асеновград, адрес на ПИ: гр. Асеновград, п.к. 4230, ПЗ „Север”, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 00702.507.13, номер по предходен план: 507.13, квартал: 14, парцел: част от ІV-257,258 стоп. дейност, съседи: 00702.507.12, 507.94, 506.68 и 507.2 (АЧОС № 6807/17.04.2019 г.)
617
31300
15000
1000
72лв.
/с ДДС/
2.
25.10.2021 г.
9.15 ч.
ПИ с КИ № 00702.515.461 по КК на гр. Асеновград, адрес на ПИ: гр. Асеновград, ул. „Драгоман”, ТП: урбанизирана територия, НТП: Ниско застрояване, предишен идентификатор: 00702.515.106, № по предходен план: 515.349, квартал: 80, парцел: Х, ведно с построената в имота сграда с КИ 00702.515.461.1, брой етажи: 1, предназначение: Сграда за търговия, стар идентификатор 00702.515.106.1, съседи: 00702.515.408, 515.392, 515.391, 515.348 и 515.105  (АЧОС № 7312 от 08.06.2021г.)
Земя – 343 кв.м.
 
Сграда – 121 кв.м.
104600
50000
2000
72лв.
/с ДДС/
3.
 
 
 
25.10.2021 г.
10.00 ч.
ПИ с КИ № 49151.18.42 по КК на с. Мостово, общ. Асеновград, адрес на ПИ: местност В село, ТП: земеделска територия, НТП: За друг вид застрояване, номер по предходен план: 42, съседи: 49151.18.2, 49151.18.1, 49151.18.35 и 49151.55.187 (АЧОС № 7304 от 12.05.2021г.)
119
2100
1000
200
72 лв.
/с ДДС/
4.
25.10.2021 г.
10.45 ч.
ПИ с КИ № 73147.70.11 по КК на с. Три могили, общ. Асеновград, адрес на ПИ: с. Три могили, п.к.4263, ул. Сокол, ТП: урбанизирана територия, НТП: За друг обществен обект, комплекс, съседи: 73147.70.62 (АЧОС № 6066 от 14.03.2016г.)
205
3400
2000
200
72 лв.
/с ДДС/
5.
25.10.2021 г.
11.30 ч.
ПИ с КИ № 21676.100.236 по КК на с. Добростан, общ. Асеновград, адрес на поз. имот: с. Добростан, п.к. 4256, ул. „Червена скала”, ТП: урб. територия, НТП: ниско зострояване (до 10м.), номер по предходен план: 10200, съседи: 21676.49.27, 21676.100.264, 21676.100.237 и 21676.100.263 (АЧОС № 6362 от 17.01.2017г.)
342
6000
3000
500
72 лв.
/с ДДС/
6.
25.10.2021 г.
12.00 ч.
ПИ с КИ № 21676.100.263 по КК на с. Добростан, общ. Асеновград, адрес на поз. имот: с. Добростан, ул. „Червена скала”, ТП: урб. територия, НТП: ниско зострояване (до 10м.), съседи: 21676.49.27, 100.237, 100.232, 100.294, 100.228, 100.226 и 100.236 (АЧОС № 7303 от 12.05.2021г.)
1845
29200
14500
1000
72 лв.
/с ДДС/
7.
25.10.2021 г.
14.00 ч.
ПИ с КИ № 51830.502.62 по КК на с. Новаково, адрес на имота: с. Новаково, ул. „Струма” № 3, ТП: урб. територия, НТП: За друг общ. обект, комплекс, ведно с построената в имота сграда с КИ 51830.502.62.1, брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда, съседи: 51830.502.369, 502.58, 502.59, 51830.502.61  (АЧОС № 6071 от 15.03.2016г.)
Земя – 466 кв.м.
 
Сграда – 31 кв.м.
12500
6000
1000
72 лв.
/с ДДС/
8.
25.10.2021 г.
14.45 ч.
ПИ с КИ № 44834.27.346 по КК на с. Лясково, адрес на имота: с. Лясково, ТП: урб. територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор: 44834.27.291; 44834.27.27, номер по предходен план: квартал: 4, парцел: ІV- общ., съседи: 44834.27.348,  27.347, 27.139, 27.291 (АЧОС № 7185 от 24.11.2020г.)
506
14300
7000
500
72 лв.
/с ДДС/
9.
25.10.2021 г.
15.30 ч.
ПИ с КИ № 44834.27.347 по КК на с. Лясково, адрес на имота: с. Лясково, ТП: урб. територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор: 44834.27.290; 44834.27.27, номер по предходен план: квартал: 4, парцел: ІІ- общ., съседи: 44834.27.346,  27.348, 27.290, 27.99, 27.139, (АЧОС № 7186/24.11.2020г.)
516
14500
7100
500
72 лв.
/с ДДС/
10.
25.10.2021 г.
16.00 ч.
ПИ с КИ № 44834.27.348 по КК на с. Лясково, адрес на имота: с. Лясково, ТП: урб. територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор: 44834.27.291; 44834.27.290; 44834.27.27, номер по предходен план: квартал: 4, парцел: ІІІ- общ., съседи: 44834.27.349,  27.347, 27.290, 27.346, 27.291, (АЧОС № 7187 от 24.11.2020г.)
587
16500
8000
600
72 лв.
/с ДДС/
 
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,30 и от 13,30 до 16,30 часа, считано от 12.10.2021 г. до 22.10.2021 г. от отдел “УОС”, стая 501, ет. V на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 26.10.2021 г. до 04.11.2021 г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF. Депозитите следва да са постъпили  в посочената сметка  най – късно  в срок до 16.30  часа на 22.10.2021г., а за повторните търгове до 16.30  часа на 04.11.2021 г.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в дирекция „ИПУТ”,  отдел “УОС”, стая 501 или 518 на Община Асеновград, кметство Мостово, Три могили, Добростан, Новаково и кметство Лясково до 16.30 часа на 22.10.2021 г.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 05.11.2021 г.  на същото място и при същите условия. 
За допълнителна информация, тел.: 0331/ 6-42-55 или 20-333
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ