ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 2 /ДВА/ БРОЯ ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ в гр. Асеновград и кв. Долни Воден с кадастрални идентификатори: 00702.525.2 и 99088.134.112

749
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ, в изпълнение на Решения №№ 156 и 160 от 27.03.2024 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-831 и А-832 от 11.04.2024г., Община Асеновград
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ
 
с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  в гр. Асеновград и кв. Долни Воден
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
1.
09.05.2024г.
9.00 ч.
ПИ № 99088.134.112 по КК на р-н Долни Воден, община Асеновград, местност Камара, ТП: земеделска територия, НТП: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), категория на земята при неполивни условия: ІХ, предишен идентификатор: 99088.134.59, номер по предходен план: 134112, съседи: 99088.134.120, 99088.134.111, 99088.134.104, 99088.134.58  (АЧОС № 7976 от 16.11.2023г.)
1030
14300
7000
1000
2.
09.05.2024г.
9.45 ч.
ПИ № 00702.525.2 по КК на гр. Асеновград, ул. „Васил Априлов” № 3, застроен, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 4472, квартал 310, парцел: І – жил. застрояване, съседи: 00702.526.142, 00702.525.175, 00702.525.3, 00702.525.1, ведно с построената в имота сграда с КИ 00702.525.2.2, брой етажи 2, предназначение: сграда със смесено предназначение /АЧОС № 4263 от 25.09.2012 г./
Земя – 176 кв.м.
 
Сграда – ЗП 62 кв.м.
194800
90000
2000
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация ще се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа, считано от 23.04.2024г. до 07.05.2024г. от отдел “УОС”, стая 501, ет. V на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 10.05.2024г. до 17.05.2024г. срещу платежен документ от касата на Центъра за административно обслужване в Община Асеновград.
Цена на тръжната документация – 72 лв. с ДДС.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF. Депозитите следва да са постъпили  в посочената сметка  най – късно  до 16.30  часа на 07.05.2024г., а за повторните търгове до 16.30  часа на 17.05.2024г.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в дирекция „ИП и УТ”,  отдел “УОС”, стая 501 или 518 на Община Асеновград, до 16.30 часа на 07.05.2024г., а за повторните търгове – до 16.30 часа на 17.05.2024 г.
Всички данъци, такси и разходи за оценката на имота, дължими по сделката, ще са за сметка на обявения за купувач и ще се дължат от него при сключване на договора.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 20.05.2024г.  на същото място и при същите условия.
За допълнителна информация, тел.: 0331/6-42-55 или 20-333
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ