Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 /два/ броя излезли от употреба моторни превозни средства - общинска собственост, находящи се в ОП „Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци" - Асеновград

595
На основание чл. 81  от НРПУРОИ, в изпълнение на Решение №1438 от 26.10.2022г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди с № А-2580/22.11.2022 г. и № А-2581/22.11.2022 г. на  Кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на 2 броя, излезли от употреба моторни превозни средства - общинска собственост, находящи се в ОП „Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци Асеновград“, ул. „Боянско шосе“ № 4,  както следва:
 
        № по ред
Инв. 
 №
Наименование
Дата на придобиване
Дата на въвеждане в експлотация
Начална тръжна цена, без ДДС
/лв./
Депозит за участие в търга - 30% от нач. тр. цена
/лв./
Стъпка на наддаване /лв./
1
8097
Булдозер SHANTUI SD16-3,
c РЕГ. № РВ 09403
01.02.2015г.
01.02.2015г.
46400.00
13920.00
1000.00
2
7976
Компактор BOMAG BC 571RB,
c РЕГ. № РВ 10280
05.01.2015г.
01.02.2015г.
90900.00
27270.00
1000.00
 
Търговете ще се проведат на 16.12.2022 г. съответно  от 9.00 и 9.45 часа, в зала 601, етаж VІ, в сградата на Община Асеновград.
Тръжна документация се получава от 06.12.2022 гдо 15.12.2022 г. всеки работен ден от 8.00 до 12.30 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОС, стая 501 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационния център – Община Асеновград.
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград, както и лица, които са били наематели на общински имоти и договорите им са били прекратени по тяхна вина.
Цена на тръжната документация  (с ДДС) – 72.00 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търговете – в размер на 30 % от началната тръжна цена се внася по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк " АД е IORTBGSF. Депозитът следва да е постъпил  в посочената сметка  най – късно до  16.30 часа на 15.12.2022 г.
Оглед на техниката се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОС, стая 501 или 518 на Община Асеновград.      
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 29.12.2022 г. от 9.00 и 9.45 часа на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторните търгове ще се получава всеки работен ден от 8.00 до 12.30 и от 13.30 до 16.30 часа от 19.12.2022 г. до 23.12.2022 г. от отдел УОС, стая 501 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационния център – Община Асеновград. Депозитът за участие в повторните търгове следва да е постъпил в посочената по – горе сметка най – късно до 16.30 ч. на 23.12.2022 г.
 
За допълнителна информация: тел. 0331 / 20 221 или 20 333
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ