Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 /два/ броя поземлени имоти, находящи се в с.Мостово и с.Сини връх с КИ 49151.55.99 по КК на с.Мостово и 70737.41.1 по КК на с.Сини връх

209
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ,  в изпълнение на Решения №№  558  и 559 от 24.03.2021 г. на Общински съвет - Асеновград и  Заповеди на Кмета на Общината с №  №  А- 714 и А- 715 от 16.04.2021г., Община Асеновград
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ
с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  в с.  Мостово и с. Сини връх
 
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
12.05.2021г.
9.00 ч.
ПИ с КИ № 49151.55.99 по КК на с. Мостово, адрес на ПИ: с. Мостово, п.к.4257, ул. „Христо Ботев”, урб. територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: квартал: 1, парцел: ХХІ-30, ведно с построената в имота сграда с кадастрален идентификатор 49151.55.99.1, застроена площ от 47 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: здравно заведение, съседи: 49151.55.102, 49151.55.100,  49151.55.184, 49151.55.220, 49151.55.98, 49151.55.97 и 49151.55.103 (АЧОС № 404 от 18.05.1999г.)
Земя -220
Сграда - 47
10000
5000
500
72лв.
/ с ДДС/
2.
12.05.2021г.
10.30 ч.
ПИ с КИ № 70737.41.1 по КК на с. Сини връх, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, съседи: 70737.41.85,  70737.41.2 и 70737.41.86  /АЧОС № 1078 от 26.08.2005г./
 651
13100
6500
1000
72лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,30 и от 13,30 до 16,30 часа, считано от 26.04.2021г. до 11.05.2021г. от отдел “УОС”, стая 501, ет. V на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 13.05.2021г. до 25.05.2021г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF. Депозитите следва да са постъпили  в посочената сметка  най – късно  в срок до 16.30  часа на 11.05.2021г., а за повторните търгове до 16.30  часа на 25.05.2021г.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в дирекция „ИПУТ”,  отдел “УОС”, стая 501 или 518 на Община Асеновград и кметство Мостово до 16.30 часа на 11.05.2021г.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 26.05.2021г.  на същото място и при същите условия.
За допълнителна информация, тел.: 0331/6-42-55 или 20-333
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ