Публични търгове с явно наддаване за продажба на 3 /три/ броя имоти - общинска собственост, находящи се в гр. Асеновград, с. Стоево и с. Врата с кадастрални идентификатори: 00702.522.192.1.12, 69273.25.281 и 12992.30.86

1030
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2 от НРПУРОИ, в изпълнение на Решения №№ 1871, 1874 от 20.09.2023г. и 1894 от 11.10.2023 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с № № А-2651, А-2652 и А-2653 от 13.11.2023г., Община Асеновград
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ
 
с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  в гр. Асеновград, с. Стоево и с. Врата
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
1.
08.12.2023г.
9.45 ч.
Апартамент № 12, находящ се на VІ – ти жилищен етаж с кадастрален идентификатор00702.522.192.1.12 по КК на гр. Асеновград, 9.288 % ид.ч. от общите части и правото на строеж /АЧОС № 5626/05.11.2014г./, С.О.С с КИ №  00702.522.192.1.22 – склад с 0.555 % ид.ч. от общите части /АЧОС № 5628/05.11.2014г. и паркомясто /АЧОС № 5629/05.11.2014г./
ЗП - 117.03 кв.м.;
 
склад - 7 кв.м.;
 
паркомясто  27.27/163.66 ид.части
167 200
80 000
2000
2.
08.12.2023г.
10.30 ч.
ПИ с КИ № 69273.25.281 по КК на с. Стоево, незастроен, ТП – урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: квартал: 17б, парцел: ІІІ - общински, съседи: 69273.12.20, 69273.25.282, 69273.25.291, 69273.25.280 /АЧОС № 4480 от 29.01.2013г./    
649
11 700
5 500
1000
3.
08.12.2023г.
11.15 ч.
ПИ с КИ № 12992.30.86 по КК на с. Врата, ул. Христо Ботев, ТП: урбанизирана територия, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, съседи: 12992.14.144, 12992.14.117, 12992.14.146, 12992.30.68 и 12992.30.62 (АЧОС № 7902 от 11.07.2023 г.)
229
3300
1600
300
Търговете ще се проведат в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация ще се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа, считано от 27.11.2023г. до 07.12.2023г. от отдел “УОС”, стая 501, ет. V на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 11.12.2023г. до 19.12.2023г. срещу платежен документ от касата на Центъра за административно обслужване в Община Асеновград.
Цена на тръжната документация – 72 лв. с ДДС.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF. Депозитите следва да са постъпили  в посочената сметка  най – късно  до 16.30  часа на 07.12.2023г., а за повторните търгове до 16.30  часа на 19.12.2023г.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в дирекция „ИП и УТ”,  отдел “УОС”, стая 501 или 518 на Община Асеновград, както и в кметство с. Стоево и кметство с. Врата до 16.30 часа на 07.12.2023г., а за повторните търгове – до 16.30 часа на 19.12.2023 г.
Всички данъци, такси и разходи за оценката на имота, дължими по сделката, ще са за сметка на обявения за купувач и ще се дължат от него при сключване на договора.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 20.12.2023г.  на същото място и при същите условия.
За допълнителна информация, тел.: 0331/6-42-55 или 20-333
 
 
 

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ