ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 3 /ТРИ/ БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. АСЕНОВГРАД, С. ЧЕРВЕН И С. БОЯНЦИ

481
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ,  в изпълнение на Решения №№  333, 335 и 336  от 26.08.2020 г. на Общински съвет - Асеновград и  Заповеди на Кмета на Общината с №  №  А-1701, А- 1702 и А- 1703 от 21.09.2020г., Община Асеновград
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ
 
с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  в гр. Асеновград, с.  Червен и с. Боянци
 
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
20.10.2020г.
9.00 ч.
ПИ с КИ № 00702.506.147 по КК на гр. Асеновград, трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП – за друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: парцел: VІІ – паркинг, съседи: 00702.506.148, 00702.506.60, 00702.506.898 и 00702.506.894 /АЧОС № 5515 от 09.07.2014г./
4791
177000
90000
2000
72лв.
/ с ДДС/
2.
20.10.2020г.
9.45 ч.
ПИ с КИ № 80437.101.114 по КК на с. Червен, адрес на поземления имот: с. Червен, п.к 4252, ул. „Бор” № 14, урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 327000831, квартал: 31, парцел: VІІІ,  съседи: 80437.101.403, 80437.101.115, 80437.101.106 и 80437.101.113  (АЧОС № 3579 от 04.04.2011г.)
828
16800
8000
1000
72лв.
/ с ДДС/
3.
 
 
 
20.10.2020г.
10.30 ч.
ПИ с КИ № 06029.502.493 по КК на с. Боянци, адрес на поз. имот: с. Боянци п.к. 4246, ул. Рила, ТП: урбанизирана територия, НТП: За друг вид застрояване, номер по предходен план: квартал: 23, парцел: част от УПИ ІІІ – ел. коридор, съседи: 06029.502.947, 502.948, 502.497 и 502.492 (АЧОС № 7009/18.03.2020г.)
324
2900
1400
200
72 лв.
/ с ДДС/
 
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 06.10.2020г. до 16.10.2020г. от дирекция „ИПУТ”, отдел "УОС" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 21.10.2020г. до 30.10.2020г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF. Депозитите следва да са постъпили  в посочената сметка  най – късно  в срок до 16.30  часа на 16.10.2020г., а за повторните търгове до 16.30  часа на 30.10.2020г.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в дирекция „ИПУТ”,  отдел “УОС”, стая 501 или 518 на Община Асеновград, кметство Червен и Боянци до 16.30 часа на 16.10.2020г.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 02.11.2020г.  на същото място и при същите условия.
За допълнителна информация, тел.: 0331/6-42-55 или 20-333
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ