ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА продажба на 3 /три/ броя поземлени имоти, находящи се в гр.Асеновград и с.Тополово с КИ 00702.506.915 и 00702.726.2 по КК на гр.Асеновград и 72789.502.382 по КК на с. Тополово

506
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ,  в изпълнение на Решения №№  527, 528  и 529 от 24.02.2021 г. на Общински съвет - Асеновград и  Заповеди на Кмета на Общината с №  №  А-435, А- 436 и А- 437 от 09.03.2021г.,
 
Община Асеновград
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  в гр. Асеновград и с.Тополово
 
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
29.03.2021г.
9.00 ч.
ПИ с КИ № 00702.506.915 по КК на гр. Асеновград, адрес на поземления имот: гр. Асеновград, Промишлена зона „Север”, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП – За друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: 00702.506.150, номер по предходен план: 383, квартал: 9 по плана на ПЗ „Север”, парцел: ХV – 506.915, стопанска дейност, съседи: 00702.506.63, 00702.506.64, 00702.506.916, 00702.506.68, 00702.506.148, 00702.506.162 и 00702.506.62 /АЧОС № 7197 от 06.01.2021г./
 
3494
135300
70000
2000
72лв.
/ с ДДС/
2.
29.03.2021г.
9.45 ч.
ПИ с КИ № 00702.726.2 по КК на гр. Асеновград, адрес на поземления имот: гр. Асеновград, местност „Енер баир”, ТП: зем. територия, НТП – За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), категория на земята:7, предишен идентификатор: 00702.11.117, номер по предходен план: 21.2, съседи: 00702.726.22, 00702.726.129, 00702.726.3 и 00702.11.182 /АЧОС № 7195 от 21.12.2020г./
1795
17950
8000
200
72лв.
/ с ДДС/
3.
 
 
 
29.03.2021г.
10.30 ч.
ПИ с КИ № 72789.502.382 по КК на с. Тополово, адрес на поземления имот: с. Тополово, ул. „Мизия”, урбанизирана територия, НТП – незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план: 113, квартал: 31, парцел: V-113,  съседи: 72789.502.381, 72789.502.383, 72789.502.388, 72789.502.588 и 72789.502.589  (АЧОС № 2603 от 19.02.2008г.)
905
21300
11000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 517 на V етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,30 и от 13,30 до 16,30 часа, считано от 16.03.2021г. до 26.03.2021г. от отдел “УОС”, стая 501, ет. V на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 30.03.2021г. до 12.04.2021г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF. Депозитите следва да са постъпили  в посочената сметка  най – късно  в срок до 16.30  часа на 26.03.2021г., а за повторните търгове до 16.30  часа на 12.04.2021г.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в дирекция „ИПУТ”,  отдел “УОС”, стая 501 или 518 на Община Асеновград и кметство Тополово до 16.30 часа на 26.03.2021г.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 13.04.2021г.  на същото място и при същите условия.
За допълнителна информация, тел.: 0331/6-42-55 или 20-333
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ