ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на 3 /три/ броя поземлени имоти, находящи се в кв. Долни Воден, с. Златовръх и с. Узуново

436
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ,  в изпълнение на Решения №№  867, 869 и 871  от 29.09.2021 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  №  А-2197, А- 2198 и А- 2199 от 27.10.2021г., Община Асеновград
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ
 
с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в кв. Долни Воден, с. Златовръх и с. Узуново
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
22.11.2021г.
9.15 ч.
ПИ с КИ № 99088.502.396 по КК на  р-н Долни Воден, община Асеновград, ТП: урбанизирана територия, НТП: За друг вид застрояване, предишен идентификатор: 99088.502.308, номер по предходен план: квартал: 22, парцел: VІІІ, съседи: 9088.502.397, 99088.502.322, 99088.502.167, 99088.132.45, 99088.132.64, 99088.132.46. (съгласно АЧОС № 7282/19.03.2021 г.)
150
3400
1700
200
72лв.
/ с ДДС/
2.
22.11.2021г.
10.00 ч.
ПИ с КИ № 31108.15.27 по КК на  с. Златовръх, община Асеновград, ТП: земеделска територия, начин на трайно ползване: скали,  номер по предходен план: 27, съседи: 31108.15.26 и 31108.48.120. (съгласно АЧОС № 7315/21.06.2021 г.)
3449
6700
3000
300
72 лв.
/ с ДДС/
3.
 
 
 
22.11.2021г.
10.45 ч.
ПИ с КИ № 75254.16.615 по КК на  с. Узуново, община Асеновград, адрес на поземления имот: с. Узуново, п.к. 4263, Безименна, ТП: урбанизирана територия, НТП: За друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: 1080015, съседи: 75254.16.654, 75254.16.651 и 75254.16.650. (съгласно АЧОС № 6410/17.02.2017 г.)
22 978
81000
40000
5000
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 517 на V етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,30 и от 13,30 до 16,30 часа, считано от 08.11.2021г. до 18.11.2021г. от отдел “УОС”, стая 501, ет. V на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 23.11.2021г. до 30.11.2021г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF. Депозитите следва да са постъпили  в посочената сметка  най – късно  в срок до 16.30  часа на 18.11.2021г., а за повторните търгове до 16.30  часа на 30.11.2021г.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в дирекция „ИПУТ”,  отдел “УОС”, стая 501 или 518 на Община Асеновград, кметство Златовръх и кметство Узуново до 16.30 часа на 18.11.2021г.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 01.12.2021г.  на същото място и при същите условия.
За допълнителна информация, тел.: 0331/6-42-55 или 20-333
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ