Публични търгове с явно наддаване за продажба на 3 бр. поземлени имоти в гр. Асеновград, кв. Долни Воден и с. Косово

1025
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ,  в изпълнение на Решения №  2035  от 28.08.2019 г., № 2058 от 18.09.2019г. и № 2121 от 09.10.2019г. на Общински съвет - Асеновград и  Заповеди на Кмета на Общината с №  №  А-2230, А- 2231 и А- 2232 от 18.11.2019г., Община Асеновград
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  в гр. Асеновград, кв.  Долни Воден и с. Косово
 

 

 

Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
09.12.2019г.
10.15 ч.
ПИ с КИ № 00702.515.447 по КК на гр. Асеновград, ул. „Копринарска”, ТП: урб.  територия, НТП – средно застрояване (от 10 до 15 м.), предходен идентификатор: 00702.515.426, номер по предходен план: 426, квартал: 80, парцел: ХХІ – 515.447, за жил. застрояване, съседи: 00702.515.157, 00702.515.408, 00702.515.448, 00702.515.450 и 00702.515.445 /АЧОС № 6842 от 05.08.2019г./
1155
325 300
200 000
4 000
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
09.12.2019г.
14.00 ч.
ПИ с КИ № 99088.501.86 по КК на кв. Долни Воден, ул. „Къпина” № 16, трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, съседи: 99088.501.100, 99088.501.88, 99088.501.87, 99088.501.84 и 99088.501.85   (АЧОС № 5863/23.06.2015г.)
717
35 000
17 000
1 000
72 лв.
/ с ДДС/
3.
09.12.2019г.
14.45 ч.
ПИ с КИ № 38799.60.189 по КК на с. Косово, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) и построената в имота полумасивна сграда с кадастрален идентификатор 38799.60.189.1, брой  етажи 2, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, съседи: 38799.60.223, 38799.60.188, 38799.60.187 и 38799.60.190 /АЧОС № 6854 от 04.09.2019г./
Земя – 92
 
Сграда - 53
10 212
1 000
100
72 лв.
/ с ДДС/

Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.

Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 25.11.2019г. до 05.12.2019г. от дирекция „УОАТ”, отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 10.12.2019г. до 18.12.2019г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.

Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF. Депозитите следва да са постъпили  в посочената сметка  най – късно  в срок до 16.30  часа на 05.12.2019г., а за повторните търгове до 16.30  часа на 18.12.2019г.

Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в дирекция „УОАТ”,  отдел “УОСНИНАР”, стая 501 или 518 на Община Асеновград и кметство Нареченски бани до 16.30 часа на 05.12.2019г.

При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 20.12.2019г.  на същото място и при същите условия.

За допълнителна информация, тел.: 0331/ 6-42-55 или 2-50-65

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ