Публични търгове с явно наддаване за продажба на 3 бр. поземлени имоти в с. Тополово, с. Три могили и с. Орешец

592
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ,  в изпълнение на Решения №№  198, 202 и 204  от 29.04.2020 г. на Общински съвет - Асеновград и  Заповеди на Кмета на Общината с №  №  А-809, А- 810 и А- 811 от 13.05.2020г., Община Асеновград
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ
 
с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  в с. Тополово, с.  Три могили и с. Орешец
 
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
15.06.2020г.
9.00 ч.
ПИ с КИ № 72789.40.378 по КККР на с. Тополово, ТП: земеделска територия, НТП: нелесопригодна площ – дървестна растителност, храсти, категория на земята: 4, номер по предходен план: 378,  съседи: 72789.108.33, 72789.40.6 и 72789.40.379 (АЧОС № 6976/11.02.2020г.)
906
860
400
80
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
15.06.2020г.
9.45 ч.
ПИ с КИ № 73147.70.10 по КККР  на с. Три могили, адрес: п.к. 4263, ул. „Сокол”, застроен, ТП – урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), ведно с построената в имота сграда с К№ 73147.70.10.1, брой етажи 1, предназначение: здравно заведение, съседи: 73147.70.62 и  73147.70.63 /АЧОС № 5837 от 26.05.2015г./
Земя – 584
 
Сграда - 143
6600
3300
500
72 лв.
/ с ДДС/
3.
15.06.2020г.
10.30 ч
сграда с КИ № 53761.100.89.3 по КККР на с. Орешец, адрес: с. Орешец, п.к. 4255, ул. „Караджа войвода”, разположена в поземлен имот с кадастрален идентификатор 53761.100.89, брой етажи: 2, предназначение: административна, делова сграда (АЧОС № 6810/23.04.2019г.)
107
21400
10000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
 
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 01.06.2020г. до 12.06.2020г. от отдел "УОС" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 16.06.2020г. до 26.06.2020г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF. Депозитите следва да са постъпили  в посочената сметка  най – късно  в срок до 16.30  часа на 12.06.2020г., а за повторните търгове до 16.30  часа на 26.06.2020г.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОС”, стая 501 или 518 на Община Асеновград, кметство Тополово, Три могили и Орешец до 16.30 часа на 12.06.2020г.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 29.06.2020г.  на същото място и при същите условия.
За допълнителна информация, тел.: 0331/6-42-55 или 2-50-65
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ