ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 4 /ЧЕТИРИ/ БРОЯ ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В С. СТОЕВО И С. КОНУШ С КАДАСТРАЛНИ ИДЕНТИФИКАТОРИ: 69273.25.283, 69273.25.284, 69273.25.286 и 38385.210.23

381
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2 от НРПУРОИ, в изпълнение на Решения №№ 107 и 110 от 28.02.2024 г. на Общински съвет - Асеновград и  Заповеди на Кмета на Общината с № № А-523, А-524, А-525 и А-526 от 12.03.2024г., Община Асеновград
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ
 
с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  с. Стоево и с. Конуш
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
1.
11.04.2024г.
9.00 ч.
ПИ № 69273.25.283 по КК на с. Стоево, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор: 69273.25.275, номер по предходен план: квартал: 17, парцел: Х-общ., съседи: 69273.16.32, 69273.25.182, 69273.25.181, 69273.25.180, 69273.25.291, 69273.25.284 (АЧОС № 4482/29.01.2013г.)
768
18000
9000
1000
2.
11.04.2024г.
9.45 ч.
ПИ № 69273.25.284 по КК на с. Стоево, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор: 69273.25.275, номер по предходен план: квартал: 17, парцел: ХІ-общ., съседи: 69273.25.285, 69273.16.32, 69273.25.283, 69273.25.291 (АЧОС № 4483/30.01.2013г.)
659
15500
7500
1000
3.
11.04.2024г.
10.30 ч.
 
ПИ № 69273.25.286 по КК на с. Стоево, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор: 69273.25.275, номер по предходен план: квартал: 17, парцел: ХІІІ-общ., съседи: 69273.25.180, 69273.25.179, 69273.25.178, 69273.25.288, 69273.25.291, 69273.25.287 (АЧОС № 4485/30.01.2013г.)
726
17000
8500
1000
4.
11.04.2024г.
11.15 ч.
ПИ 38385.210.23 по КК на с. Конуш, п.к. 4268, ул. „Ал. Стамболийски” № 75, застроен ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 48, кв. 8, съседи: 38385.210.26, 38385.210.22, 38385.210.24 и 38385.210.15, ведно с построените в имота две сгради: сграда 38385.210.23.1: брой етажи 1, предназначение: промишлена сграда и сграда 38385.210.23.2: брой етажи, предназначение: складова база, склад /АЧОС № 6246 от 30.08.2016 г./
земя – 4969 кв.м.;
сграда 1 – ЗП 261 кв.м.
и сграда 2 – ЗП 46 кв.м.
78600
35000
2000
Търговете ще се проведат в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация ще се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа, считано от 27.03.2024г. до 09.04.2024г. от отдел “УОС”, стая 501, ет. V на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 12.04.2024г. до 22.04.2024г. срещу платежен документ от касата на Центъра за административно обслужване в Община Асеновград.
Цена на тръжната документация – 72 лв. с ДДС.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF. Депозитите следва да са постъпили  в посочената сметка  най – късно  до 16.30  часа на 09.04.2024г., а за повторните търгове до 16.30  часа на 22.04.2024г.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в дирекция „ИП и УТ”, отдел “УОС”, стая 501 или 518 на Община Асеновград, както и в кметство с. Стоево и кметство с. Конуш до 16.30 часа на 09.04.2024г., а за повторните търгове – до 16.30 часа на 22.04.2024 г.
Всички данъци, такси и разходи за оценката на имота, дължими по сделката, ще са за сметка на обявения за купувач и ще се дължат от него при сключване на договора.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 23.04.2024г. на същото място и при същите условия.
За допълнителна информация, тел.: 0331/6-42-55 или 20-333
 
 
 

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ