ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 4 /ЧЕТИРИ/ БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В Асеновград, с.Орешец и с.Тополово с кадастрални идентификатори 00702.524.320, 00702.27.229, 53761.100.372 и 72789.502.382

382
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ,  в изпълнение на Решения №№  1243, 1244, 1245 и 1249  от 18.05.2022 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-1179, А-1180,  А-1181 и А- 1182 от 01.06.2022г., Община Асеновград
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ
 
с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  в гр. Асеновград, с. Орешец и с. Тополово
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
1.
05.07.2022г.
9.00 ч.
ПИ с КИ № 00702.524.320 по КК на гр. Асеновград, адрес на поземления имот: гр. Асеновград, кв. Баделема, ТП: урб. територия, НТП: средно застрояване (от 10 до 15 м.), номер по предходен план: 524.254,200, квартал: 386, парцел: ХVІ-254, търговия, съседи: 00702.524.305, 524.308 и 524.338 (АЧОС № 4543/11.03.2013г.)
269
13500
7000
1000
2.
05.07.2022г.
9.45 ч.
ПИ с КИ № 00702.27.229 по КК на Асеновград, адрес на поземления имот: местност Параколово, трайно предназначение: земеделска територия, НТП: Друг вид трайно насаждение, категория на земята: 9, номер по предходен план: 027229, съседи: 00702.27.471, 00702.27.38, 00702.27.475 и 00702.27.273 (АЧОС № 6472/27.07.2017г.)
355
2900
1500
200
3.
 
 
 
05.07.2022г.
10.30 ч.
ПИ с КИ № 53761.100.372 по КК на с. Орешец, адрес на ПИ: с. Орешец, ул. „Драганица“ № 5, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор: 53761.100.272, 100.149, съседи: 53761.100.131,   37.54 и 100.369 (АЧОС № 7446 от 24.03.2022г.)
10
310
150
30
4.
05.07.2022г.
11.15 ч.
ПИ с КИ № 72789.502.382 по КК на с. Тополово, урб. територия, НТП – незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план: 113, квартал: 31, парцел: V-113,  съседи: 72789.502.388, 502.383, 502.589, 502.381 и 502.588   (АЧОС № 2603 от 19.02.2008г.)
905
35400
16000
2000
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,30 и от 13,30 до 16,30 часа, считано от 21.06.2022г. до 01.07.2022г. от отдел “УОС”, стая 501 или 502, ет. V на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 06.07.2022г. до 13.07.2022г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Цена на тръжната документация – 72 лв. с ДДС.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF. Депозитите следва да са постъпили  в посочената сметка  най – късно  в срок до 16.30  часа на 01.07.2022г., а за повторните търгове до 16.30  часа на 13.07.2022г.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в дирекция „ИП и УТ”,  отдел “УОС”, стая 502 или 518 на Община Асеновград и в селата Орешец и Тополово до 16.30 часа на 01.07.2022г.
Всички данъци, такси и разходи за оценката на имота, дължими по сделката, ще са за сметка на обявения за купувач и ще се дължат от него при сключване на договора.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 14.07.2022г.  на същото място и при същите условия.
За допълнителна информация, тел.: 0331/6-42-55, 20-335 или 20-333
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ