ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 4 /четири/ БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. АСЕНОВГРАД и кв. Горни Воден с КИ: 00702.533.234, 00702.533.266, 99087.229.4 и 99087.228.11

1226
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2 от НРПУРОИ, в изпълнение на Решения №№ 1356 от 31.08.2022г., 1544 от 25.01.20232г., 1583 и 1585 от 22.02.2023 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-542, А-543, А–544 и А-545 от 07.03.2023г., Община Асеновград
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ
 
с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  в гр. Асеновград и кв. Горни Воден
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
1.
31.03.2023г.
9.00 ч.
ПИ с КИ № 99087.229.4 по КК на р-н Горни Воден, адрес на поземления имот: Асеновград – Горни Воден, местност Сингел, ТП: земеделска територия, НТП: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), категория на земята: 4, номер по предходен план: 029004, съседи: 99087.229.106, 99087.229.28, 99087.229.6, 99087.229.5, 99087.229.170, 99087.229.3, 99087.229.94, 99087.229.107  (АЧОС № 7528 от 01.06.2022г.)
1008
26500
13000
1000
2.
31.03.2023г.
9.45 ч.
ПИ с КИ № 00702.533.234 по КК на гр. Асеновград, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 533.215, съседи: 00702.533.235, 00702.533.251, 00702.533.233 (АЧОС № 231 от 09.10.1998г.)
198
8300
4000
500
3.
31.03.2023г.
10.30 ч.
ПИ с КИ № 00702.533.266 по КК на гр. Асеновград, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор 00702.533.129, номер по предходен план: квартал: 376, парцел ІІІ-трафопост, съседи: 00702.533.276, 00702.533.267, 00702.533.210 (АЧОС № 5980 от 16.11.2015г.)
97
3000
1500
300
4.
31.03.2023г.
11.15 ч.
ПИ с КИ № 99087.228.11 по КК на р-н Горни Воден, адрес на ПИ: Асеновград – Горни Воден, м. Сингел, ТП: земеделска територия, НТП: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), категория на земята: 10, номер по предходен план: 028011, съседи: 99087.228.25, 99087.228.24, 99087.228.23, 99087.228.22,  99087.228.21, 99087.228.9, 99087.228.8, 99087.228.20 (АЧОС № 7768 от 20.12.2022г.)
4292
71300
35000
2000
Търговете ще се проведат в стая 603 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация ще се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,30 и от 13,30 до 16,30 часа, считано от 20.03.2023г. до 30.03.2023г. от отдел “УОС”, стая 501, ет. V на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 03.04.2023г. до 12.04.2023г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Цена на тръжната документация – 72 лв. с ДДС.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF. Депозитите следва да са постъпили  в посочената сметка  най – късно  в срок до 16.30  часа на 30.03.2023г., а за повторните търгове до 16.30  часа на 12.04.2023г.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в дирекция „ИП и УТ”,  отдел “УОС”, стая 501 или 518 на Община Асеновград до 16.30 часа на 30.03.2023г.
Всички данъци, такси и разходи за оценката на имота, дължими по сделката, ще са за сметка на обявения за купувач и ще се дължат от него при сключване на договора.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 13.04.2023г.  на същото място и при същите условия.
За допълнителна информация, тел.: 0331/6-42-55 или 20-333
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ