Публични търгове с явно наддаване за продажба на 5 бр. поземлени имоти в гр. Асеновград, с. Лясково и с. Стоево

550

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ,  в изпълнение на Решения №№  108, 109 и 110  от 27.02.2020 г. на Общински съвет - Асеновград и  Заповеди на Кмета на Общината с №  №  А-463, А- 464, А-465, А-466 и А- 467 от 10.03.2020г., Община Асеновград

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  в гр. Асеновград, с.  Лясково и с. Стоево

 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
07.04.2020г.
9.00 ч.
ПИ с КИ № 00702.506.147 по КК на гр. Асеновград, трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП – за друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: парцел: VІІ – паркинг, съседи: 00702.506.148, 00702.506.60, 00702.506.141 и 00702.506.160 /АЧОС № 5515 от 09.07.2014г./
4791
262300
130000
2000
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
07.04.2020г.
10.30 ч.
ПИ с КИ № 44834.14.243 по КК на с.Лясково, адрес на поземления имот: местност „Свети Илия”, ТП: земеделска територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 755084 и построената в него сграда с кадастрален идентификатор 44834.14.243.1, брой етажи 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, съседи: 44834.14.210, 44834.14.247, 44834.14.244, 44834.14.144 и 44834.14.242 /АЧОС № 5814 от 11.05.2015г./
Земя – 600
 
Сграда - 29
14200
7000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
3.
07.04.2020г.
11.15 ч.
ПИ с КИ № 69273.25.286 по КК на с. Стоево, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 69273.25.275, номер по предходен план: квартал: 17, парцел: ХІІІ- общ., съседи: 69273.25.287, 69273.25.180, 69273.25.179, 69273.25.178, 69273.25.288 и  69273.25.291 (АЧОС № 4485/30.01.2013г.)
726
8500
4000
800
72 лв.
/ с ДДС/
4.
07.04.2020г.
12.00 ч.
ПИ с  КИ № 69273.25.287 по КК на с. Стоево, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 69273.25.275, номер по предходен план: квартал: 17, парцел: ХІV- общ., съседи: 69273.25.286, 69273.25.288 и  69273.25.291 (АЧОС № 4486/30.01.2013г.)
702
8200
4000
800
72 лв.
/ с ДДС/
5.
07.04.2020г.
14.00 ч.
ПИ с КИ № 69273.25.289 по КК на с. Стоево, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 69273.25.275, номер по предходен план: квартал: 17, парцел: ХVІ- общ., съседи: 69273.25.291, 69273.25.288, 69273.25.177, 69273.25.176 и 69273.25.290  (АЧОС № 4489/06.02.2013г.)
632
7400
3700
700
72 лв.
/ с ДДС/

Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.

Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 24.03.2020г. до 06.04.2020г. от дирекция „ИПУТ”, отдел "УОС" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 08.04.2020г. до 16.04.2020г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
 
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF. Депозитите следва да са постъпили  в посочената сметка  най – късно  в срок до 16.30  часа на 06.04.2020г., а за повторните търгове до 16.30  часа на 16.04.2020г.
 
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в дирекция „ИПУТ”,  отдел “УОС”, стая 501 или 518 на Община Асеновград, кметство Лясково и Стоево до 16.30 часа на 06.04.2020г.
 
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 21.04.2020г.  на същото място и при същите условия.
За допълнителна информация, тел.: 0331/6-42-55 или 2-50-65

 

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ