ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 7 /седем/ БРОЯ поземлени имоти, НАХОДЯЩИ СЕ в гр. Асеновград, кв. Долни Воден, с. Червен и с. Стоево с КИ 00702.11.188, 99088.135.14, 80437.101.164, 69273.25.279, 69273.25.280, 69273.25.285 и 69273.25.287

1064
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ,  в изпълнение на Решения №№  1474, 1476, 1477 и 1479  от 23.11.2022 г. на Общински съвет - Асеновград и  Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-58, А - 59, А - 60, А - 61, А - 62, А - 63 и А - 64 от 13.01.2023г., Община Асеновград
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ
 
с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  в гр. Асеновград, кв. Долни Воден,  с. Червен и  с. Стоево
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
1.
09.02.2023г.
9.00 ч.
ПИ с КИ № 00702.11.188 по КК на гр. Асеновград, местност Свети Илия, незастроен, ТП: земеделска територия, НТП: скали, VІІ категория, предишен идентификатор: 00702.11.182, номер по предходен план: 00702.11.162, съседи: 00702.534.61, 00702.11.187, 00702.11.182, 00702.726.61, 00702.726.268, 00702.726.786, 00702.11.6, 00702.11.180 (АЧОС № 7586 от 23.06.2022 г.)
1105
5300
2500
500
2.
09.02.2023г.
9.45 ч.
ПИ с КИ № 99088.135.14 по КК на р-н Долни Воден, местност Камара, ТП: земеделска територия, НТП: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), категория на земята при неполивни условия: 9, номер по предходен план: 035014, съседи: 99088.135.15, 99087.225.8, 99088135.13, 99088.135.16  (АЧОС № 7711 от 28.09.2022г.)
520
6500
3000
500
3.
 
 
 
09.02.2023г.10.30 ч.
ПИ с КИ № 80437.101.164 по КК на с. Червен, ул. „Младост“ № 4, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 573, квартал:9, парцел: ХІІ-573, съседи: 80437.101.35, 80437.101.500, 80437.101.34, 80437.101.36 (АЧОС № 7449 от 01.04.2022 г.)
548
24100
12000
1000
4.
09.02.2023г.11.15 ч.
ПИ с КИ № 69273.25.279 по КК на с. Стоево, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор 69273.25.275, номер по предходен план: квартал:17б, парцел: І-общ., съседи: 69273.12.20, 69273.25.280, 69273.25.291, 69273.12.56 (АЧОС № 4478 от 29.01.2013 г.)
818
14400
7000
200
5.
09.02.2023г.12.00 ч.
ПИ с КИ № 69273.25.280 по КК на с. Стоево, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор 69273.25.275, номер по предходен план: квартал:17б, парцел: ІІ-общ., съседи: 69273.12.20, 69273.25.281, 69273.25.291, 69273.25.279 (АЧОС № 4479 от 29.01.2013 г.)
729
12800
6400
200
6.
09.02.2023г.14.00 ч.
Сграда с КИ № 69273.25.285 по КК на с. Стоево, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор 69273.25.275, номер по предходен план: квартал:17б, парцел: ХІІ-общ., съседи: 69273.12.25, 69273.16.45, 69273.16.32, 69273.25.284, 69273.25.291 (АЧОС № 4484 от 30.01.2013 г.)
754
13300
6600
200
7.
09.02.2023г.14.45 ч.
ПИ с КИ № 69273.25.287 по КК на с. Стоево, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), предишен идентификатор 69273.25.275, номер по предходен план: квартал:17б, парцел: ХІV-общ., съседи: 69273.25.286, 69273.25.288, 69273.25.291 (АЧОС № 4486 от 30.01.2013 г.)
702
12400
6000
200
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
 
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,30 и от 13,30 до 16,30 часа, считано от 25.01.2023г. до 07.02.2023г. от отдел “УОС”, стая 501, ет. V на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 10.02.2023г. до 17.02.2023г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Цена на тръжната документация – 72 лв. с ДДС.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF. Депозитите следва да са постъпили  в посочената сметка  най – късно  в срок до 16.30  часа на 07.02.2023г., а за повторните търгове до 16.30  часа на 17.02.2023г.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в дирекция „ИП и УТ”,  отдел “УОС”, стая 501 или 518 на Община Асеновград, както и в кметство Долни Воден,  с. Стоево и с. Червен до 16.30 часа на 07.02.2023г.
Всички данъци, такси и разходи за оценката на имота, дължими по сделката, ще са за сметка на обявения за купувач и ще се дължат от него при сключване на договора.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 20.02.2023г.  на същото място и при същите условия.
За допълнителна информация, тел.: 0331/6-42-55 или 20-333
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ