ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 70737.41.1 по кадастралната карта на с.Сини връх,с площ от 651кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: За друг обществен обект,комплекс /АЧОС № 1078 от 26.08.2005г./

429
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 81 от НРПУРОИ в изпълнение на Решение № 242 от 22.05.2024г. и Заповед № А - 1360/10.06.2024 г. на Кмета на Общината
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с ЯВНО наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с КИ № 70737.41.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сини връх, одобрени със Заповед 300-5-29/12.05.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 651 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, съседи: 70737.41.85,  70737.41.2 и 70737.41.86  /АЧОС № 1078 от 26.08.2005г./
Начална тръжна цена  29700 лв. /двадесет и девет хиляди и седемстотин лева/ без ДДС.
Стъпка на наддаване – 1000 лв. /хиляда  лева/
Търгът ще се проведе на 12.07.2024 г. от 9.00 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа, считано от 01.07.2024г. до 10.07.2024г. от отдел “УОС”, стая 501, ет. V на Община Асеновград срещу платежен документ от касата на Центъра за административно обслужване.
Цена на тръжната документация ( с ДДС) - 72 лв. (  седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търга 15000 лв. /петнадесет хиляди лева/ -  внася се по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк " АД е IORTBGSF. Депозитът следва да е постъпил  в посочената сметка  най – късно до  16.30 часа на 10.07.2024 г. , а за повторния търг до 16.30 часа на 25.07.2024г.
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОС”, стая 501 или 518  на Община Асеновград или в кметство Сини връх до 16.30 ч. на 10.07.2024г., а за повторния търг до 16.30 ч. на 25.07.2024г.
При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 29.07.2024г. от 9.00 часа на същото място при същите условия. Тръжната документация за повторния търг ще се получават всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа, считано от 15.07.2024г. до 25.07.2024г. от отдел “УОС”, стая 501, ет. V на Община Асеновград срещу платежен документ от касата на Центъра за административно обслужване. Депозитът за повторния търг следва да е постъпил  в посочената по – горе сметка  най – късно до  16.30 часа на 25.07.2024 г.
 
За допълнителна информация тел.: 0331/ 20221, 64255 или 20333
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ