ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 8 /ОСЕМ/ БРОЯ ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГР. АСЕНОВГРАД, кв. Горни Воден, с. Лясково и с. Червен

1962
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ,  в изпълнение на Решения №№  200, 202, 203, 204, 205, 206, 207 и 209 от 24.04.2024 г. на Общински съвет - Асеновград и  Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-1063, А-1064, А-1065, А-1066, А-1067, А-1068,  А-1069  и А-1070 от 10.05.2024г., Община Асеновград
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ
 
с явно наддаване за продажба на поземлени имоти, находящи се в  гр. Асеновград, кв. Горни Воден, с. Лясково и с. Червен
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
1.
11.06.2024г.
9.00 ч.
ПИ № 99087.504.212 по КК на р-н Горни Воден, общ. Асеновград, ул. „Гергана“, трайно предназначение: урб. територия, НТП: за шивашката промишленост, съседи: 99087.504.218, 99087.504.181 (АЧОС № 3987 от 20.03.2012 г.), ведно с поставения върху имота временен метален павилион с КИ 99087.504.212.1, брой етажи 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда
Земя – 108 кв.м.
и
павилион – 108 кв.м.
23100
12000
1000
2.
11.06.2024г.
9.45 ч.
ПИ № 44834.55.36 по КК на с. Лясково, м. Над обора, трайно предназначение: земеделска територия, НТП: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), категория на земята: 10, номер по предходен план: 055036, съседи: 44834.55.61, 44834.11.110, 44834.55.37, 44834.55.42, 44834.55.64 (АЧОС № 5378 от 12.03.2014 г.)
501
20400
10000
250
3.
11.06.2024г.
10.30 ч.
 
ПИ № 44834.55.26 по КК на с. Лясково, м. Палашовица, ТП: земеделска територия, НТП: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), категория на земята: 10, номер по предходен план: 055026, съседи: 44834.55.42, 44834.55.25, 44834.10.108, 44834.55.27 (АЧОС № 5375 от 12.03.2014 г.)
665
27000
14000
300
4.
11.06.2024г.
11.15 ч.
ПИ 80437.101.484 по КК на с. Червен, ТП: урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 101.362, квартал: 54, парцел: ХVІІІ, съседи: 80437.101.483, 80437.101.435, 80437.101.485, 80437.101.357, 80437.101.358 (АЧОС № 678 от 12.10.2001г.)
601
45600
23000
2000
5.
11.06.2024г.
12.00 ч.
ПИ 99087.228.8 по КК р-н Горни Воден, м. Сингел, ТП: земеделска територия, НТП – За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), категория на земята: 9, номер по предходен план: 028008, съседи: 99087.228.19, 99087.228.20, 99087.228.11, 99087.228.9, 99087.228.26, 99087.228.17 (АЧОС № 8017 от 15.01.2024г.)
478
16900
8000
200
6.
11.06.2024г.
14.00 ч.
ПИ 00702.22.232 по КК на гр. Асеновград, м. Кацаря, ТП: земеделска територия, НТП – за друг вид производствен, складов обект, предишен идентификатор: 00702.22.153, номер по предходен план: 22.153, съседи: 00702.22.151, 22.234, 22.156, 22.150 (АЧОС № 8084 от 12.03.2024г.), ведно с построените в имота сгради с КИ:
1. 00702.22.232.1: бр. етажи 3, предназначение: Промишлена сграда;
2. 00702.22.232.2: бр. етажи 2, предназначение: Промишлена сграда;
3. 00702.22.232.3: бр. етажи 1, предназначение: Промишлена сграда;
4. 00702.22.232.5: бр. етажи 1, предназначение: Промишлена сграда;
Земя – 2577 кв.м.
Сграда 1 – ЗП-176 кв.м.;
Сграда 2 – ЗП- 60 кв.м.;
Сграда 3 – ЗП - 125 кв.м.;
и
Сграда 5 – ЗП - 13 кв.м.;
 
100500
50000
1500
7.
11.06.2024г.
14.45 ч.
ПИ 00702.726.2 по КК на гр. Асеновград, местност Енер баир, ТП: земеделска територия, НТП: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), категория на земята: 7, предишен идентификатор: 00702.11.117, номер по предходен план: 21.2, съседи: 00702.726.22, 00702.726.129, 00702.726.3, 00702.11.182 (АЧОС № 7195 от 21.12.2020г.)
1795
6670
3300
600
8.
11.06.2024г.
15.30 ч.
С.О.С. с КИ 00702.513.221.2.39 по КК на гр. Асеновград, ул. „Васил Левски“ № 5, ет. 1. СО се намира в сграда № 2, разположена в ПИ с КИ 00702.513.221, предназначение на СО: за обслужваща дейност за битови услуги, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: изба в сутеренно ниво, съседни СО в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 00702.513.221.2.2 /АЧОС № 6236 от 29.07.2016г./
Обект - 306 кв.м.;
Изба – 94 кв.м.
300000
150000
3000
Търговете  ще се  проведат  в стая 517 на V етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация ще се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа, считано от 28.05.2024г. до 07.06.2024г. от отдел “УОС”, стая 501, ет. V на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 12.06.2024г. до 20.06.2024г. срещу платежен документ от касата на Центъра за административно обслужване в Община Асеновград.
Цена на тръжната документация – 72 лв. с ДДС.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF. Депозитите следва да са постъпили  в посочената сметка  най – късно  до 16.30  часа на 07.06.2024г., а за повторните търгове до 16.30  часа на 20.06.2024г.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в дирекция „ИП и УТ”,  отдел “УОС”, стая 501 или 518 на Община Асеновград, както и в кметство с. Лясково и кметство с. Червен до 16.30 часа на 07.06.2024г., а за повторните търгове – до 16.30 часа на 20.06.2024 г.
Всички данъци, такси и разходи за оценката на имота, дължими по сделката, ще са за сметка на обявения за купувач и ще се дължат от него при сключване на договора.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 21.06.2024г.  на същото място и при същите условия.
За допълнителна информация, тел.: 0331/6-42-55 или 20-333
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ