ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 8 /ОСЕМ/ БРОЯ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В гр.Асеновград, с.Конуш и с.Добростан с КИ: 00702.505.115, 00702.505.118, 00702.505.129, 00702.526.151, 00702.27.89, 00702.24.227, 38385.211.391 и 21676.100.125

602
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ,  в изпълнение на Решения №№  1826, 1830, 1831, 1833, 1835 и 1836 от 30.08.2023 г. на Общински съвет - Асеновград и  Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-2052, А-2053, А-2054, А-2055, А-2056, А-2057, А-2058 и А-2059 от 07.09.2023г., Община Асеновград
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ
 
с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  в гр. Асеновград, с. Конуш и с. Добростан
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
1.
02.10.2023г.
9.45 ч.
ПИ с КИ № 00702.505.115 по КК на гр. Асеновград, ПЗ Север, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 461, съседи: 00702.505.221, 00702.505.117, 00702.505.116 и 00702.505.114 (АЧОС № 7918 от 27.07.2023г.)
474
37900
19000
2000
2.
02.10.2023г.
10.30 ч.
ПИ с КИ № 00702.505.118 по КК на гр. Асеновград, ПЗ Север, ТП: урбанизирана територия, НТП: незастроен имот за обществена сграда, комплекс, номер по предходен план: 464, съседи: 00702.505.117, 00702.505.131, 0702.505.127, 00702.505.119 и 00702.505.116 (АЧОС № 7917 от 27.07.2023г.)
571
45800
23000
2000
3.
02.10.2023г.
11.15 ч.
ПИ с КИ № 00702.505.129 по КК на гр. Асеновград, ПЗ Север, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 474, съседи: 00702.505.130, 00702.505.186, 00702.505.128 и 00702.505.127 (АЧОС № 7916 от 27.07.2023г.)
206
13700
7000
1000
4.
02.10.2023г.
12.00 ч.
ПИ с КИ № 00702.526.151 по КК гр. Асеновглад, ул. „Любен Каравелов“, трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 3583, съседи: 00702.526.4, 00702.526.34 и 00702.526.8, сгради, които попадат върху имота: сграда 00702.526.151.1, брой етажи: 2, предназначение: сграда за битови услуги (АЧОС № 589 от 12.02.2001 г.)
Земя – 295 кв.м.
Сграда – 146 кв.м.
89600
45000
2000
5.
02.10.2023г.
14.00 ч.
ПИ с КИ № 00702.27.89 по КК на гр. Асеновглад, м. Параколово, ТП: земеделска територия, НТП: друг вид трайно насаждение, категория на земята: 9, номер по предходен план: 027089, съседи: 00702.27.90, 00702.27.195, 00702.27.280, 00702.27.88 и 00702.27.467 (АЧОС № 7674 от 03.08.2022 г.)
 
1025
4700
2300
400
6.
02.10.2023г.
14.45 ч.
ПИ с КИ №00702.24.227 по КК на гр. Асеновград, местност Баира, ТП: земеделска територия, НТП: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), категория на земята: 10, предишен идентификатор: 24.2, номер по предходен план: 22.58, съседи: 00702.24.600, 00702.24.155, 00702.24.226 и 00702.24.228  (АЧОС № 7909 от 25.07.2023г.)
641
3500
1500
300
7.
02.10.2023г.
15.30 ч.
ПИ с КИ № 38385.211.391 по КК на с. Конуш, трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП – незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план: 517, квартал: 73, парцел: ХІІ,  съседи: 38385.211.393, 38385.211.392, 38385.211.389, 38385.211.390, 38385.211.357   (АЧОС № 1103 от 14.12.2005г.)
1055
25800
13000
2000
8.
02.10.2023г.
16.15 ч.
ПИ с КИ № 21676.100.125 по КК на с. Добростан, ул. “Средец”, застроен, трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10м.), ведно с построената в имота полумасивна сграда с КИ № 21676.100.125.1 на 1 етаж, с предназначение: селскостопанска сграда, при граници: поз. имоти – 100.249, 100.124 и 100.251 /Акт за частна общинска собственост № 5382 от 12.03.2014г./
Земя- 1185 кв.м.
 
Сграда – 30 кв.м.
41500
20000
2000
Търговете  ще се  проведат  в стая 517 на V етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация ще се получава всеки работен ден от 8.00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа, считано от 18.09.2023г. до 29.09.2023г. от отдел “УОС”, стая 501, ет. V на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 03.10.2023г. до 12.10.2023г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Цена на тръжната документация – 72 лв. с ДДС.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF. Депозитите следва да са постъпили  в посочената сметка  най – късно  в срок до 16.30  часа на 29.09.2023г., а за повторните търгове до 16.30  часа на 12.10.2023г.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в дирекция „ИП и УТ”,  отдел “УОС”, стая 501 или 518 на Община Асеновград, както и в кметство с. Конуш и кметство с. Добростан до 16.30 часа на 29.09.2023г., а за повторните търгове – до 16.30 часа на 12.10.2023 г.
Всички данъци, такси и разходи за оценката на имота, дължими по сделката, ще са за сметка на обявения за купувач и ще се дължат от него при сключване на договора.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 13.10.2023г.  на същото място и при същите условия.
 
За допълнителна информация, тел.: 0331/6-42-55 или 20-333
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ