Публични търгове с явно наддаване за продажба на 9 бр. поземлени имоти в гр. Асеновград и кв. Долни Воден

1051
На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ,  в изпълнение на Решения №№  230, 237, 239, 241, 243, 245 и 247  от 27.05.2020 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  №  А-985, А- 986, А-987, А-988, А-989,  А-990, А-991, А-992  и А- 993 от 09.06.2020г., Община Асеновград
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ
 
с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  в гр. Асеновград  кв. Долни Воден
 
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
08.07.2020г.
9.00 ч.
ПИ с КИ № 00702.510.200 по КК на гр. Асеновград, адрес на ПИ: гр. Асеновград, бул. „България”, ТП: урбанизирана територия, НТП – за друг обществен обект, комплекс, номер по предходен план: квартал: 2, парцел: ХІХ – 510.200, общ. обслужване, съседи: 00702.511.88, 00702.510.191, 00702.510.201, 0702.510.147, 00702.510.204 и 00702.510.110 /АЧОС № 5433 от 16.05.2014г./
622
155000
75000
3000
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
08.07.2020г.
9.45 ч.
ПИ с КИ № 00702.24.193 по КК на гр. Асеновград, местност Свети Илия, ТП: земеделска територия, НТП: гори и храсти в земеделска земя, категория на земята: 10, предходен идентификатор: 00702.24.346, номер по предходен план: 24.346, съседи: 00702.24.1242, 24.347,  24.194, 514.71, 514.371,  514.69,  514.68, 514.67, 514.370, 514.369,  514.63, 514.62, 514.368 и 24.345 (АЧОС № 6999/09.03.2020г.)
1835
6830
3400
500
72 лв.
/ с ДДС/
3.
08.07.2020г.
10.30 ч.
ПИ с КИ № 00702.527.212 по КК на гр. Асеновград, адрес на ПИ: гр. Асеновград, ул. „Спортист”, ТП: урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), предходен идентификатор: 00702.527.12, номер по предходен план: 5410, квартал: 390, парцел: ХІІІ-5410,  съседи: 00702.527.13, 527.23, 527.211 и 527.11  (АЧОС № 7023 от 15.04.2020г.)
345
30300
15000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
4.
08.07.2020г.
11.15 ч.
ПИ с  КИ № 00702.523.481 по КК на гр. Асеновград, адрес на ПИ: гр. Асеновград, п.к 4230, ж.к Баделема, урбанизирана територия, НТП – незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план: квартал: 255, парцел: ІV,  съседи: 00702.523.495, 00702.523.494, 00702.523.493, 00702.523.482, 00702.523.353 и 00702.523.480  (АЧОС № 6505 от 15.08.2017г.)
506
37600
19000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
5.
08.07.2020г.
12.00 ч.
ПИ с КИ № 007023.523.181 по КК на гр. Асеновград, адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к 4230, ж.к Баделема, урб. територия, НТП – незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план: 5103, квартал: 395, парцел: ІІІ,  съседи: 00702.523.204, 00702.523.508, 00702.523.182 и 00702.523.145 (АЧОС № 6506 от 15.08.2017г.)
517
38500
19000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
6.
08.07.2020г.
14.00 ч.
ПИ с КИ № 007023.523.182 по КК на гр. Асеновград, адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к 4230, ж.к Баделема, урб. територия, НТП – незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план: 5103, квартал: 395, парцел: ІV,  съседи: 00702.523.204, 00702.523.508, 00702.523.183 и 00702.523.181 (АЧОС № 6507 от 15.08.2017г.)
341
25400
13000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
7.
08.07.2020г.
14.45 ч.
ПИ с КИ № 007023.523.183 по КК на гр. Асеновград, адрес на поземления имот: гр. Асеновград, п.к 4230, ж.к Баделема, урб. територия, НТП – незастроен имот за жилищни нужди, номер по предходен план: 5103, квартал: 395, парцел: V,  съседи: 00702.523.508, 00702.523.184, 00702.523.182 и 00702.523.204  (АЧОС № 6508 от 15.08.2017г.)
373
27800
14000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
8.
08.07.2020г.
15.30 ч.
СОС с КИ 00702.515.407.2.2 по КК на гр. Асеновград, адрес на имота: гр. Асеновград, ул. „Марица” № 11, ет. 3, намиращ се в сграда № 2, разположена в ПИ с КИ 00702.515.407, предназначение на СО: жилище/апартамент, брой нива на обекта: 1 прилежащи части: 2.79 % ид.ч. от общите части на сградата (АЧОС № 5931/08.09.2015г.)
92.13
91900
40000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
9.
08.07.2020г.
16.15 ч.
ПИ с КИ № 99088.127.33 по КК на кв. Долни Воден, местност Вигла, ТП: зем. територия, НТП: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), категория на земята: 9, предходен идентификатор: 99088.127.11, номер по предходен план: 127033,  съседи: 99088.127.13, 99088.127.18, 99088.127.32, 99088.127.10 и 99088.127.24 (АЧОС № 6998/06.03.2020г.)
576
1100
550
100
72 лв.
/ с ДДС/
 
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 24.06.2020г. до 07.07.2020г. от отдел "УОС" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 09.07.2020г. до 21.07.2020г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF. Депозитите следва да са постъпили  в посочената сметка  най – късно  в срок до 16.30  часа на 07.07.2020г., а за повторните търгове до 16.30  часа на 21.07.2020г.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОС”, стая 501 или 518 на Община Асеновград до 16.30 часа на 07.07.2020г.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 22.07.2020г.  на същото място и при същите условия.
За допълнителна информация, тел.: 0331/6-42-55 или 2-50-65
Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ